Allmän pensionsavgift

7 procent av förvärvsinkomsten men högst 36 400 kronor.

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.
 

Arbetsgivaravgift

Avgift Procent
Ålderspensionsavgift  10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 0,60 %
Sjukförsäkringsavgift  3,55 %
Arbetsskadeavgift  0,20 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 %
Arbetsmarknadsavgift 2,64 %
Allmän löneavgift 11,62 %
Summa 31,42 %

För anställda som är födda 1937 och tidigare ska en särskild löneskatt på 6,15 % betalas.
För anställda som är födda 1938 -1953 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 6,15 % + 10,21 %, dvs. 16,36 %.
 

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Avgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Begravningsavgiften är 0,253 %. Om du är folkbokförd i Stockholm eller Tranås kommun är avgiften 0,065 % respektive 0,24 %.
 

Beskattningsbar inkomst

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.
 

Bilersättning (milersättning)

Skattefri bilersättning
Egen bil: 18,50 kr/mil
Förmånsbil: diesel 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel (till exempel bensin, el eller etanol) 9,50 kr/mil.
 

Bilförmånsberäkning

Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som tagits i bruk den 1 juli 2018 eller senare:

13 385 kr (0,29 x prisbasbeloppet 46 500 kr)
+
nybilspriset x 75% av statslåneräntan (0,51 %)
+
9% av nybilspriset upp t.o.m. 7,5 prisbasbelopp
+
20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
+
Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen
= Bilförmån att deklarera

Bilförmånsberäkning för bilar med tillverkningsår 2018 och tidigare som tagits i bruk före den 1 juli 2018:

14 740 kr (0,317 x prisbasbeloppet 46 500 kr)
+
nybilspriset x 75% av statslåneräntan (0,51 %)
+
9% av nybilspriset upp t.o.m. 7,5 prisbasbelopp
+
20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
= Bilförmån att deklarera

Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 186 000 kr för inkomstår 2019.
 

Bolagsskatt

Se statlig inkomstskatt för juridiska personer.
 

Bostadsförmån

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det t.ex. är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

Bostadsförmånsvärde beräknat med ledning av tabellen nedan avser bostad i omöblerat skick inklusive värme men exklusive hushållsel.

Bostadsförmån
Region Per år Per månad
Stor-Stockholm * 1275 106
Stor-Göteborg ** 1165 97
Kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare 1109 92
Övriga kommuner 989 82
Bostad belägen utanför tätort med närmaste omgivning 890 74

* Till Stor-Stockholm räknas Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Stor-Stockholm sammanfaller därmed med Stockholms län.

**Till Stor-Göteborg räknas Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
 

Bostadsförmån för den anställde

Vid beskattningen för den anställde ska värdet för bostadsförmån i stället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet).
 

Brytpunkt

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före grundavdrag.
Nedre brytpunkt:  504 400 kr (20 %)
Övre brytpunkt: 703 000 kr (25 %)
 

Dubbel bosättning

Avdrag för måltider den första månaden, 69 kr per dag.
Utgifter för logi, faktisk kostnad.
 

Egenavgift

Egenavgift
Avgift Procent
Sjukförsäkringsavgift  3,64 %
Föräldraförsäkringsavgift 2,60 %
Ålderspensionsavgift 10,21 %
Efterlevandepensionsavgift 0,60 %
Arbetsmarknadsavgift 0,10 %
Arbetsskadeavgift 0,20 %
Allmän löneavgift 11,62 %
Summa 28,97 %

Personer som är födda 1938–1953 betalar särskild löneskatt och ålderspensionsavgift med 6,15 % +10,21 %, dvs. 16,36 %.

Personer som är födda 1937 och tidigare betalar särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet med 6,15 %.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter.
 

Egenavgift - schablonavdrag

Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med maximalt 25 % på överskottet av näringsverksamheten.

Är du född 1938 -1953 får du göra schablonavdrag med 15 %.

Är du född 1937 och tidigare får du göra schablonavdrag med 6 %.

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 %.
 

Expansionsfond

Takbelopp = tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång.
Högsta möjliga avsättning = takbeloppet dividerat med 0,78, alternativt takbeloppet multiplicerat med 128,21
Expansionsfondsskatten = 22 %
 

Fastighetsavgift och fastighetsskatt

Kommunal fastighetsavgift tas ut för bostäder i småhus, ägarlägenheter och hyreshus. Fastighetsavgiften är begränsad till ett takbelopp, som är indexbundet och räknas om varje år efter hur inkomstbasbeloppet förändrats från 2008, då fastighetsavgiften infördes.

Statlig fastighetsskatt tas ut på alla obebyggda tomter, alla tomter med byggnad som är under nyuppförande och på kommersiella fastigheter som lokalhyreshus, industrier och elproduktionsenheter.
 

Småhus

Fastighetsavgiften för småhus hade vid införandet inkomståret 2008 ett takbelopp på 6 000 kr för varje småhus. För inkomstår 2019 har takbeloppet indexomräknats till 8 049 kr.
 

Hyreshus

För inkomståret 2019  är takbeloppet för fastighetsavgiften 1 377  kr per bostadslägenhet.

Fastighetsavgiften för bostäder sänktes inför inkomståret 2013, och det indexomräknade takbeloppet stannade då på 1 210 kr per bostadslägenhet. Indexomräkningen ska från och med inkomståret 2013 göras utifrån ett belopp för 2008 på 1 027 kr.

Inför inkomstår 2013 sänktes också procentsatsen från 0,4 % till 0,3 %.

För inkomstår 2019  innebär det att om 0,3 % av taxerat värde på bostadsbyggnaden och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift än 1 377  kr, ska den lägre avgiften gälla.
 

Ägarlägenhet

Den nya fastighetstypen ägarlägenhetsfastighet får fastighetsavgift eller fastighetsskatt enligt samma regler som småhus.
 

Avgiftsminskning i 10 år för bostäder som är nybyggda 2011 eller tidigare

Småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2011 eller tidigare är helt befriade från kommunal fastighetsavgift de första fem åren, och får halv avgift de därpå följande fem åren.

För inkomståret 2018  får de bostadsfastigheter som vid fastighetstaxeringen har getts värdeår (nybyggnadsår) 2008-2011  halv fastighetsavgift.

För inkomståret 2019 får  de bostadsfastigheter som vid fastighetstaxeringen har getts värdeår (nybyggnadsår) 2009-2011  halv fastighetsavgift.

Avgiftsbefrielse i 15 år för bostäder som är nybyggda 2012 eller senare

Från och med inkomståret 2013 (deklarationen 2014) infördes nya regler med förlängd avgiftsbefrielse för nybyggda bostäder.

Småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2012 och därefter som fått sitt första värdeår (=nybyggnadsår) bestämt till 2012 eller senare får hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

Den femåriga perioden med halv fastighetsavgift slopas i samband med detta.

Bostadsfastigheter som fått sitt första värdeår (=nybyggnadsår) bestämt till 2007-2011 som befinner sig i den nuvarande lättnadsperioden med hel avgiftsbefrielse de första fem åren och halv avgift de följande fem åren, berörs inte av de nya reglerna.

Kommunal fastighetsavgift inkomstår 2019

Fastighetstyp

Värdeår ¹

Fastighetsavgift

Underlag

Småhusenhet med småhus ² och tillhörande tomtmark (även bostadsbyggnad på lantbruksenhet)

1929-2007

8 049 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken

 

2008-2011

4 024 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken

 

2012-

0 kronor

(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)

Småhusenhet, småhus ² på ofri grund ³

1929-2007

4 024 kr för varje  bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden

 

2008-2011

2 012 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden

 

2012-

0 kronor

(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)

Småhusenhet, tomtmark ³ till småhus ² på ofri grund (även tomtmark på lantbruksenhet med småhus på ofri grund)

---

4 024 kr, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på tomtmarken

Ägarlägenhetsenhet, ägarlägenhet

2009-2011

4 024 kr för varje ägarlägenhet, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgift

 
 

2012-

0 kronor

(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)

Hyreshusenhet, bostäder

1929-2007

1 377  kr per lägenhet, eller 0,3 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken

 

2008-2011

688 kr per lägenhet, eller 0,15 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken

 

2012-

0 kronor

(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)

Hyreshusenhet, bostadsbyggnad på ofri grund ³

1929-2007

1 377 kr per lägenhet, eller 0,3 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden

 

2008-2011

688 kr per lägenhet, eller 0,15 % av underlaget om det ger en lägre avgift

Taxerat värde på bostadsbyggnaden

 

2012-

0 kronor

(Nybyggda bostäder med värdeår 2012 och senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.)

Den som är, eller blir, ägare till fastigheten den 1 januari ett kalenderår, ska betala fastighetsavgiften för hela det kalenderåret.

¹ Värdeåret måste här motsvara nybyggnadsåret. Det är bara byggnader med taxerat byggnadsvärde som kan få ett värdeår.
²  Småhus är här en bostadsbyggnad med eller utan taxerat byggnadsvärde.
³  Tomtmarken är en arrendetomt eller liknande. Den har en annan ägare, eller en annan ägarsammansättning, än bostadsbyggnaden. Tomtmarken och bostadsbyggnaden är därför taxerade i olika taxeringsenheter.

Statlig fastighetsskatt inkomstår 2019

Fastighetstyp

Fastighets-

skatt

Underlag

Småhusenhet (även småhus på lantbruksenhet)

   

- obebyggd tomtmark

1,0 %

Taxerat värde på tomtmarken

- småhus under uppförande med tillhörande tomtmark

1,0 %

Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken

Ägarlägenhetsenhet

   

- obebyggd tomtmark

1,0 %

Taxerat värde på tomtmarken

- tomtmark med ägarlägenhet utan byggnadsvärde

1,0 %

Taxerat värde på tomtmarken

- tomtmark med ägarlägenhet på ofri grund

1,0 %

Taxerat värde på tomtmarken

- ägarlägenhet under uppförande med tillhörande tomtmark

1,0 %

Taxerat värde på ägarlägenheten och den tillhörande tomtmarken

Hyreshusenhet, bostäder

   

- tomtmark med bostadsbyggnad på ofri grund

0,4 %

Taxerat värde på tomtmarken (bostadsmark)

- tomtmark med bostadsbyggnad utan byggnadsvärde

0,4 %

Taxerat värde på tomtmarken (bostadsmark)

- bostadsbyggnad under uppförande med tillhörande tomtmark

0,4 %

Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken (bostadsmark)

Hyreshusenhet, lokaler

1,0%

Taxerat värde på lokaler och tillhörande tomtmark (lokalmark)

Hyreshusenhet, obebyggd tomtmark (för bostäder eller lokaler)

0,4 %

Taxerat värde på tomtmarken

Industrienhet (inkl. täktmark)

0,5 %

Taxeringsvärdet

Elproduktionsenhet, vattenkraftverk

1,0%

Taxeringsvärdet

Elproduktionsenhet, vindkraftverk ¹

0,2%

Taxeringsvärdet

Elproduktionsenhet, övriga ²

0,5%

Taxeringsvärdet

Den som är, eller blir, ägare till fastigheten den 1 januari ett kalenderår, ska betala fastighetsskatten för hela det kalenderåret.

¹ Gäller endast vissa ägare till vindkraftverk. Se ställningstagandet Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk, Dnr 131 143176-15/111 för mer information.
²  Gäller även tomtmark till vindkraftverk med typkod 718.
 

Förseningsavgifter

Skattedeklaration: 625 kr och i vissa fall 1 250 kr.
Fastighetsdeklaration: 500 kr och efter den 1 maj 2 000 kr.
Periodisk sammanställning: 1 250 kr

Förseningsavgifter

Inkomstdeklaration lämnad

Aktiebolag och ekonomiska föreningar

Övriga

Efter deklarationstidpunkten

6 250 kr

1 250 kr

Tre månader efter deklarationstidpunkten

12 500 kr

2 500 kr

Fem månader efter deklarationstidpunkten

18 750 kr

3 750 kr

Försäljning privatbostad

När du säljer en privatbostad med vinst beskattas 22/30 delar av vinsten. En förlust är avdragsgill till 50 %.
 

Försäljning näringsfastighet

När en privatperson eller ett dödsbo säljer en näringsfastighet med vinst beskattas 90 % av vinsten. En förlust är avdragsgill till 63 %.
 

Grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som alla får automatiskt  och som varierar beroende på den fastställda inkomsten.

Grundavdraget för beräkning av kommunal och statlig skatt är lägst 13 700 kr och högst 35 900 kr. Vid låga inkomster är grundavdraget 19 700 kr.
 

Grundavdrag för ideella föreningar

Grundavdraget för allmännyttiga ideella föreningar är 15 000 kr om föreningen har skattepliktig näringsverksamhet.
 

Gränsbelopp

Gränsbelopp enligt förenklingsregeln vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar.

Inkomstår 2019: 171 875 kr
(2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2018)
 

Gåvor till anställda, skattefria

Julgåva 450 kr inkl. moms
Jubileumsgåva 1 350 kr inkl. moms
Minnesgåva 15 000 kr inkl. moms
 

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet. Inkomstbasbeloppet för år 2019 har fastställts till 64 400 kr.
 

Kostförmån

Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet.

Frukost 49 kr/dag, lunch eller middag 98 kr/dag, helt fri kost 245 kr/dag (minst tre mål/dag).
 

Kostnadsavdrag

Under förutsättning att den anställde/arbetstagaren slutligen stått för kostnaderna i arbetet (med undantag för traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa), får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag efter beslut från Skatteverket göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön. Kostnaderna ska uppgå till minst 10 % av arbetstagarens sammanlagda ersättning.

Om betalningsmottagaren tillhör någon av nedanstående kategorier får kostnadsavdrag göras utan beslut och utan prövning av kostnadens storlek enligt följande

Kostnadsavdrag

Kategori

Tillåtet kostnadsavdrag

Fritidsombud hos försäkringsbolag

30 % av bruttolönen

Musiker och sångartister vid högst en månads anställning

30 % av bruttolönen

Försäljare inom gravvårdsbranschen

15 % av bruttolönen

Hemarbetare hos industriföretag m.fl. med egen maskin för sömnad

15 % av bruttolönen

Skogshuggare med egen motorsåg

15 % av bruttolönen

Skogskörare med eget fordon eller häst

35 % av bruttolönen


Kyrkoavgift

Kyrkoavgift till Svenska kyrkan betalar alla medlemmar i svenska kyrkan till den församling där man bodde den 1 november året innan inkomståret. Kyrkoavgiften särredovisas på slutskattebeskedet.
 

Moms - skattesatser

25 % (20 % av priset) den generella skattesatsen
12 % (10,71 % av priset) t.ex. livsmedel, hotell- och restaurangtjänster
6 % (5,66 % av priset) t.ex. dagstidningar, persontransport, böcker
 

Normalbelopp för utrikes tjänsteresa

Pensionsgrundande inkomst

För inkomstår 2019 är den högsta pensionsgrundande inkomsten 519 708 kr.

Enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension ska man vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten bortse från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen ska inkomsten först minskas med den allmänna pensionsavgiften. Det innebär att den högsta inkomst som är pensionsgrundande är lika med 8,07 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för 2019 är 64 400 kr.

Periodiseringsfond

Periodiseringsfond

Juridisk person, utom dödsbon

25 %

Fysiska personer och dödsbon

30 %

Återföring till beskattning:

Avsättningar som görs under inkomståret 2019 återförs senast inkomstår 2025.

En juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Intäkten ska beräknas till statslåneräntan vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret går ut multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång. Den 30 november 2018 var statslåneräntan 0,51 %.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.
 

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Det fastställs varje år av regeringen och påverkar bl.a.

 • Värdet av bilförmån
 • Maximalt skattefritt traktamente
 • Deklarationspliktsgränsen
 • Grundavdraget
 • Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling
 • Jobbskatteavdraget

Prisbasbeloppet inkomstår 2019: 46 500 kr
Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2019: 47 400 kr
 

Public service-avgift

Maxbelopp per person och år: 1 347 kr
 

Representation

Avdragsramar vid inkomstbeskattningen:

Extern representation

Händelse

Exklusive moms

Frukost, lunch, middag

0 kronor

Enklare förtäring

60 kronor

Golf, teater etc.

180 kronor

 

Intern representation

Händelse

Exklusive moms

Frukost, lunch, middag

0 kronor

Enklare förtäring

60 kronor

Hyra, underhållning etc. vid personalfester

180 kronor

Teater etc.

180 kronor

 

Representation i form av gåva

Händelse

Exklusive moms

Representationsgåva

300 kronor

Reklamgåva

300 kronor


Reseavdrag

Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18,50 kr per mil.
Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin, el eller etanol).

Avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats:  Du kan bara få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kr.
 

Räntefördelning

Kapitalunderlag = Tillgångar - skulder vid beskattningsårets ingång

 • kapitalunderlag > 50.000 kr => Positiv räntefördelning (frivillig)
 • kapitalunderlag < -50.000 kr => Negativ räntefördelning (tvingande).

Räntefördelning

Räntesats

Procent 

positiv räntefördelning

6,51 %

negativ räntefördelning

1,51 % 

Procentsatser vid värdering enligt alternativregeln, av fastighet som är anläggningstillgång:

Småhusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 54 %
Hyreshusenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 48 %
Industrienheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 64 % 
Lantbruksenheter: taxeringsvärdet 1993 multiplicerat med  x 39 %
 

Ränteförmån

Ett räntefritt lån eller lån med lägre ränta än marknadsräntan från arbetsgivaren, är en skattepliktig förmån. Förmånen beskattas som inkomst av tjänst. Belopp som motsvarar värdet av förmånen räknas som betald ränta och får dras av under inkomst av kapital. Det gäller dock inte företagsledare i fåmansföretag eller närstående till företagsledare.
 

Fast ränta

Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan vid lånetillfället med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Statslåneräntan ska dock i detta fall anses vara lägst 0,5 %.
 

Rörlig ränta

Förmånsvärdet beräknas som skillnaden mellan statslåneräntan den 30 november året före inkomståret med tillägg av en procentenhet och den avtalade räntan. Statslåneräntan ska dock i detta fall anses vara lägst 0,5 %.

Har statslåneräntan den 31 maj inkomståret ändrats med två procentenheter eller mer, jämfört med statslåneräntan den 30 november året innan, ska en ny förmånsberäkning göras för tiden juli - december. Statslåneräntan vid utgången av maj under inkomståret ska dock som lägst anses vara minus 0,5 %.

2018-11-30 var statslåneräntan 0,51 %.
 

Schablonintäkt på fondandelar

Schablonintäkten beräknas till 0,4 % av värdet av fondandelarna vid ingången av kalenderåret.

För en fysisk person innebär detta att den faktiska skatten blir 0,12 % (0,4 * 30 %) av värdet på fondandelarna vid ingången av året. För en juridisk person blir den faktiska 0,088% (0,4 %* 22 %) av värdet på fondandelarna vid ingången av kalenderåret.
 

Skattereduktion Kapital

Om inkomsterna är högre än utgifterna beskattas de med 30 %. Om utgifterna är högre än inkomsterna sker en skattereduktion med 30 %, på underskott upp till 100 000 kr. På underskott över 100 000 kr är skattereduktionen 21 %.
 

Skattetillägg

Skattetillägg på undanhållen skatt per oriktig uppgift

Skattetillägg

 

Slutlig skatt

Annan skatt

Uppgift i deklaration eller annan skriftlig handling som skulle lett till för låg skatt om den godtagits.

40 %

20 %

Uppgift i  deklaration eller annan skriftlig handling som skulle medfört underskott i näringsverksamhet eller tjänst om den godtagits

40 % av ¼ av den minskning av underskottet som rättelsen medfört

-

Periodiseringsfel

10 %

5 eller 2 %*

Skönsbeskattning

40 %

20 %

*Läs mer om vilken procentsats som ska användas vid periodiseringsfel i Rättslig vägledning
 

Skiktgräns

Skiktgränsen är den fastställda inkomsten minskad med grundavdrag (= beskattningsbar förvärvsinkomst).

Nedre skiktgränsen: 490 700 kr (20 %)
Övre skiktgränsen: 689 300 kr (25 %)
 

Statlig inkomstskatt, fysiska personer

Det är ingen statlig inkomstskatt på beskattningsbar förvärvsinkomst upp till 490 700 kr. Mellan 490 700 kr och 689 300 kr är den statliga skatten 20 procent på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. På den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger 689 300 kr är den statliga inkomstskatten 25 procent.
 

Statlig inkomstskatt, juridiska personer

Statlig inkomstskatt är 21,4 % för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag om deras beskattningsår börjat efter den 31 december 2018, men före den 1 januari 2021.
 

Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster

Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster är 30 %.
 

Statslåneränta

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen och som Riksgälden bestämmer. I skattelagstiftningen används statslåneräntan som gäller den 30 november året före beskattningsåret/inkomståret.

Från och med inkomståret 2012 används statslåneräntan den 30 november året före inkomståret för att beräkna skatteunderlaget för avkastningsskatt på utländska kapitalförsäkringar.

Statslåneräntan vid utgången av november 2018: 0,51 %.

Den genomsnittliga statslåneräntan fastställs av Skatteverket. Genomsnittlig statslåneränta under kalenderåret före beskattningsåret/inkomståret används bland annat vid beräkning av skatteunderlaget för avkastningsskatt på utländska pensionsförsäkringar.

Genomsnittlig statslåneränta för 2018: 0,48 %.

Från och med 2017 har det införts golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen. De nya bestämmelserna innebär att statslåneräntan inte ska kunna understiga en viss procentenhet vid de olika beräkningarna i skattelagstiftningen. Se t.ex. ovan under Ränteförmån.
 

Särskild löneskatt på passiv näringsverksamhet

Särskild löneskatt: 24,26 %
 

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Särskild löneskatt: 24,26 %.
 

Särskild löneskatt på vinstandel

Arbetsgivare som lämnar bidrag till en vinstandelsstiftelse ska betala särskild löneskatt på lämnat bidrag. Den avsättning som görs ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt.

Särskild löneskatt: 24,26 %.
 

Särskild löneskatt för äldre

Särskild löneskatt ska betalas på ersättning för arbete till personer som vid årets ingång fyllt 65 år samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och även för personer som inte fyllt 65 år men under hela året fått hel ålderspension.

Särskild löneskatt: 6,15 %
 

Tillfälligt arbete

Avdrag för måltider den första månaden, 115 kr per dag.
Utgifter för logi, faktisk kostnad eller om storleken av utgiften inte kan visas, 115 kr per natt.
 

Traktamente inom landet

Dagtraktamente, (det vill säga traktamente vid tjänsteresa utan övernattning), är alltid skattepliktigt fullt ut.

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning:

Resa med traktamente

Traktamente inom landet

Tid

Summa

Hel dag

230 kr per dag (Resdag: resan påbörjats före 12.00 eller avslutats efter 19.00)

Halv dag

115 kr per halv dag (Resdag: resan påbörjats efter 12.00 eller avslutats före 19.00)

Efter tre månader

161 kr per hel dag

Nattschablon

115 kr

Tyst kvittning gäller. Traktamentet tas inte upp i deklarationen och inga avdrag i deklarationen. Är traktamentet högre än det skattefria beloppet tas överskjutande belopp upp som lön.

Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.

Reducerat traktamente – inrikes tjänsteresa

Schablonavdrag för ökade levnadskostnader

230 kr

161 kr

115 kr

69 kr

Reducering för: 

       

Frukost, lunch och middag

207 kr

145 kr

104 kr

62 kr

Lunch och middag

161 kr

113 kr

81 kr

48 kr

Lunch eller middag

81 kr 

56 kr

40 kr

24 kr

Frukost

46 kr 

32 kr

23 kr

14 kr

Traktamente utom landet

Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler som för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente.

Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa

Minskning av normalbeloppet

Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa

Måltid

Procent

Helt fri kost

85 %

Lunch och middag

70 %

Lunch eller middag

35 %

Frukost

15 %

 


Tävlingsvinster

Tävlingsvinster som inte kommer från arbetsgivaren är skattefria om de är i annan form än kontanter och värdet är högst 0,03 prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal kronor.

Har du varit med i en tävling i t.ex. TV eller en tidning och vunnit, ska du vanligtvis betala skatt på vinsten. Om det är den personliga prestationen som avgör om du vinner ska du beskattas för vinsten. Är det däremot slumpen som avgör är vinsten skattefri.

Tävlingsvinster är skattefria om de består av föremål som värderas till högst 1 400 kr.
 

Uppskov med beskattning vid bostadsbyte

Taket för uppskov – dvs. maximalt uppskovsbelopp per bostad, 1 450 000 kr – har slopats för försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020.

Du ska betala skatt på uppskovsbeloppet. Skattens storlek beräknas genom att en schablonintäkt tas upp i inkomstslaget kapital. Intäkten beräknas till 1,67 procent av uppskovsbeloppet. Schablonintäkten beskattas därefter med 30 procent, vilket motsvarar 0,5 procent (30 % av 1,67 %) av uppskovsbeloppet.
 

Värdeminskningsavdrag för byggnader

Det skattemässiga värdeminskningsavdraget för byggnad som används i näringsverksamheten styrs av den typkod som byggnaden åsatts av Skatteverket. I uppställningen nedan anges typkod inom parantes.

Byggnadstyp och procentsats

Småhus (120 och 213-223) 2 %

Hyreshus

Hotell och restauranger, parkeringshus och varuhus (322 och 324) 3 %.
Kiosk (323) 5 %.
Övriga (320, 321, 325, 326 och 381) 2 %.

Ekonomibyggnad

Kylhus, silos och växthus (120 och 121) 5 %
Övriga (120-121) 4 %

Industribyggnad

Vattenkraftsbyggnader (713, 720) 2 %
Värmekraftsbyggnader (719, 730-733) 4 %
Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning (412, 414, 420-433 och 481) 4 %
Övriga, som endast kan användas begränsat för annat ändamål än det de utnyttjas för (412, 420-433 och 481) 5 %

Specialbyggnad (820-829 och 890) 3 %

Källa: Skatteverket

 

Det här är en artikel som är skriven av sakkunniga på Qred Företagslån. Qred AB grundades år 2015 och har verksamhet i Sverige, Finland och Danmark.

Det finns många sätt att finansiera sitt företag på. Ett av de är genom ett modernt företagslån. Vi på Qred hjälper dig reda ut för- och nackdelarna med olika finansieringslösningar. Därför ska vi börja med att förklara vad moderna företagslån är och varför det kan vara en bättre affär för dig och ditt företag att ta ett lån till företaget online istället för att gå till banken.
 

Moderna företagslån

Ett modernt företagslån är oftast snabbare, mer flexibelt och med andra villkor mot vad t ex en bank har. De flesta nya långivare på marknaden huserar online och har alltså inga fysiska kontor där de tar emot sina kunder. Dessutom har många av dessa nya lån till företag väldigt korta löptider. Ofta inte längre än ett år.
 

Online

De flesta långivare lovar tre saker:

 1. Snabb ansökan
 2. Snabbt besked
 3. Snabb utbetalning

Dessa kan såklart skilja sig en del mellan de olika företagen men hos oss tar ansökan 1 minut, du får besked inom 1 timme och vi betalar ut pengarna samma dag.

Varför online?

För att vi kan hålla nere kostnaderna som en bank med kontor över hela landet inte kan. För att vi kan arbeta med nya processer och verkligen kapitalisera på den digitala transformationen som samhället genomgår. När vi grundades i mars 2015 fick vi hjälpa många kunder med t ex mobilt BankID för att kunna identifiera sig och signera. Idag har, enligt rapporten Svenskarna och Internet 2017, över 73% mobilt BankID. När vi startade år 2015 var det knappt 49% som hade mobilt BankID.

Så tack vare Internet och digitala processer kan vi hålla låga kostnader när det kommer till personal, lokaler, m.m. Det gör också att vi kan vara mycket snabbare än t ex banken. Där ska du göra en ansökan, boka ett fysiskt möte och ta med balans- och resultatrapporter, bokslut, affärsplan och mycket mer. Det här tar tid och energi från dig samtidigt som det inte ens är säkert att du får lånet du behöver. Med en ansökan online får du tid till att göra det du ska göra - driva ditt företag.
 

När ska jag, och när ska jag inte, ta ett företagslån?

Bankerna har i och med sina höga omkostnader oftast bara möjlighet att hjälpa de företag som har kommit lite längre eller vill låna högre belopp. Ett litet lån på 20 000 SEK med en lång amorteringsperiod till ett relativt nystartat företag är inte intressant för bankerna. Dessutom kan det ta flera veckor eller t o m månader från första kontakten med banken till att du har pengarna på kontot. Då kan ditt behov vara förbi och tillväxten stannat av.

 Samma upplägg passar bättre för oss och andra moderna långivare då vi har kortare löptider och du kan betala av lånet snabbare. Därför passar det väldigt bra för dig som behöver lösa ett tillfälligt behov av likviditet för att senare betala tillbaka lånet efter några månader när ditt företag har genererat intäkter. Särskilt för de som behöver lösa en akut kris. T ex pizzerian vars ugn har gått sönder, taxiåkaren vars bil behöver repareras, klädbutiken som behöver investera i varulagret inför högsäsong eller liknande. Där är ett snabbt och smidigt företagslån online den bästa lösningen. För att företaget inte har råd att stå stilla under tiden som en bank ska handlägga ditt ärende eller en faktureringstjänst ska samla in och köpa dina fakturor.
 

Kostnad

Är ett företagslån online dyrare än att gå till ALMI, banken, factoring eller någon annan lösning? Ja, kanske. Det beror oftast på just ditt företags individuella situation. Kreditvärdigheten spelar en stor roll i vilket lånebelopp man blir erbjuden och den totala kostnaden för lånet.

Många, även bankerna, arbetar efter någon form av kreditprocess som avgör om du är en stor eller liten risk. Du kanske har hört talas om ordet kreditvärdighet förut? Din privata och företagets kreditvärdighet baseras på en rad olika parametrar. T ex:

Privat

 • Fast inkomst
 • Betalningsanmärkningar
 • Skuldsaldo hos Kronofogden
 • Bolagsengagemang
 • Fastighetsdata

Företag

 • Omsättning
 • Kassaflöde
 • Vinst
 • Betalningsanmärkningar
 • Skuldsaldo hos Kronofogden
 • Betalningshistorik
 • Pågående ärenden hos Bolagsverket (byte av styrelse, etc)
   

Ränta eller fast månadsavgift?

Något du bör vara uppmärksam på är räntan. Den effektiva räntan. Det betyder att du adderar månadsränta med eventuella uppläggningsavgifter och andra kostnader för ett helår. Då får du den effektiva räntan för lånet. Många föredrar en fast månadsavgift framför en rörlig ränta eller andra dolda kostnader som kan uppkomma. Det är bara att gå till dig själv och tänka om du hellre betalar en fast kostnad för ditt mobilabonnemang eller om du har ett rörligt upplägg där det vissa månader kan blir väldigt dyrt för dig.
 

Uppläggningsavgifter, dolda kostnader och avgift för tidig återbetalning

Stirra dig inte blind på räntan. En låg ränta kan döljas av uppläggningsavgifter, dolda kostnader och avgifter för att lösa lånet i förtid. En del tar dessutom uppläggningsavgiften från det önskade lånebeloppet. Vill du låna t ex 100 000 SEK så tar de bort 2 000 SEK så att du endast får utbetalt 98 000 SEK. Inte riktigt som du tänkte dig, eller hur?
 

Jämför, jämför och jämför!

Ett hett tips är att jämföra långivare av moderna lån online med ALMI, storbankerna och olika lösningar för factoring. Vad är bäst för dig och ditt företag? Du kanske har ett nystartat företag med låg omsättning, kassaflöde och betalningsanmärkningar? Då kan factoring eller ett modernt företagslån online vara en lösning för dig. Tänk även på att många långivare ser det som ett positivt tecken att du har ett lån hos ALMI då de delvis är en statlig koncern som investerar i framtida tillväxt. Då kan företagslånet fungera som ett stöd till det kapital och stöd du har fått från ALMI.

Men se upp innan du ansöker. Vissa ansökningar kan vara bindande eller kosta pengar. Så läs på innan du skickar in ansökningar för att se vad du får för erbjudande från de olika långivarna. Du bör även vara beredd på att kunna svara på en del frågor angående ditt företag. Till exempel vad du ska använda lånet till.
 

Lycka till!

/Qred Företagslån AB
 

Det här är en artikel som är skriven av sakkunniga på Qred Företagslån. Qred AB grundades år 2015 och har verksamhet i Sverige, Finland och Danmark. Med sina +25 anställda är man marknadsledande och driver utvecklingen framåt inom företagslån online. Har du frågor angående artikeln? Maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och skriv “Expowera” i ämnesraden. Du kan även ringa oss på 020-150 333 eller skriva till oss i sociala medier.

Inledningsvis vill vi meddela att detta är ett informativt inlägg tillsammans med Eurocredit.

Köpa fakturor och undvika administration allt vanligare

Det här är inget ovanligt att kunder avvaktar eller missar att betala fakturor. Många företag måste lägga alltför mycket tid på påminnelser av fakturor. Tid som kan gå till mycket bättre saker som att utveckla verksamheten och få nya kunder. Många tror att påminnelser kommer från Kronofogden men så är det inte. Det är ett privat företag som tar hand om detta. Det finns en del företag som jobbar med fakturaköp men också ekonomiska verktyg såsom Billogram som sköter det automatiserat. Vad vi kommer gå igenom här är alltså för- och nackdelar med att låta andra ta hand om ens fakturor och påminnelser.

Med fakturaköp så får man inte bara säljfinansiering som gör att kassaflödet förblir stabilt. Det här är också något som gör att man slipper hantera påminnelser. Det frigör tid och energi vilket kan få stor betydelse för företagets fortsatta utveckling.
 

Sälj dina fakturor - få betalt i tid

Idag så är det inte så ovanligt att företag sätter kortare betalningstid för att det inte finns utrymme för att vänta för länge med att få in pengarna för jobbet. 30-dagar är inte nödvändigtvis standard men många kunder kan ändå ha den uppfattningen. Till att börja med så bör man alltid vara tydlig med vad som gäller för betalningar då man säljer något. Kunden ska veta från start vad som förväntas. Det kan i sig vara något som gör att man aldrig behöver tänka på påminnelser. Men så finns det ju kunder som av olika skäl tycks missa den informationen.

Då man vänder sig till ett företag som kan köpa fakturor och sköta påminnelserna. Det betyder att factoringbolaget är väl insatt i de villkor som man ger sina kunder och att de kommer att sköta allt från påminnelserna. Dialogen med kunden sköts helt och hållet av factoringtjänsten och detta kan fungera i samband med att man säljer fakturor såväl som en fristående tjänst. Möjligheten att kombinera fakturaköp med hantering av försenade betalningar är intressant för många företag som inser hur mycket tid påminnelser faktiskt slukar.

Vad kommer det att kosta?

Kostnaden för factoring beror en hel del på det factoringbolag som man väljer att samarbeta med. Det kommer aldrig att bli helt gratis. Factoringtjänsten måste ju också tjäna på ett erbjuda hjälpen med påminnelser. Men man kan få erbjudanden där en viss del blir utan extra kostnad. Det går också att få tillbaka hela kapitalet trots att kunden inte betalar i tid.

Ett bra factoringbolag ska anpassa sin tjänst efter de behov som finns. Man ska kunna köpa paket med ett visst antal ärenden per år och sedan skräddarsy upplägget utefter de behov som uppstår. Fakturan skickas direkt till bolaget som köper den och genast gör en utbetalning. Därefter så sker indrivning helt och hållet av factoringbolaget.

Seriös inkassoverksamhet är ett måste

Idag så är folk misstänksamma. Tyvärr så har det förekommit att påhittade fakturor och inkassokrav skickas ut till företag. När man vill använda factoring för att slippa påminnelsedialogen så är det verkligen viktigt att den sköts på ett professionellt sätt. Det gäller att komma ihåg att fakturaköp innebär att man får en partner som kommer att representera det egna företaget. Om kunder får påminnelser som inte ser seriösa ut så kan det ge den egna verksamheten ett dåligt rykte.

Det får inte bli felaktiga inkassokrav. Brev och samtal från factoringtjänsten ska vara korrekta. Inga samtal sent på kvällar eller mitt i natten, inga konstiga brev med hotfullt språk, och alltid korrekta siffror. Kunden kan acceptera att man låter ett annat företag sköta indrivning av räkningar. Men om detta blir otrevligt och till och med felaktigt så är risken rätt så stor att kunden kommer att se sig om efter en bättre samarbetspartner. Då har man inte tjänat mycket på att lägga ut fakturorna på factoringbolaget!

Inledningsvis vill vi meddela att detta är ett informativt inlägg tillsammans med Eurocredit.

Då det behövs mer pengar i kassan snabbare så finns det lite olika vägar att gå. Om det går att få betalt för produkter och tjänster i förskott så löser det många problem. Men ett nytt företag kan inte alltid jobba på detta sätt. Att få en faktura på 30 dagar ses av många kunder som en fördel och något som kan leda till att man väljer ett företag hellre än ett annat. Kanske kan du tala om för kunden att du behöver få en snabb betalning för att klara ekonomin men det är inte så affärsmässigt. Med fakturaköp så får man pengarna för uppdraget på en gång och frågan är om försäljning av faktura är säkrare än företagslån.
 

Företagslån innebär en risk

Lån från bank och andra kreditgivare innebär alltid en risk och på senare år så har kraven på företagslån skärpts. Om företaget redan har lån så kanske man inte ens kan få fler. Att inte klara återbetalningar i tid är inte bra. Fakturaköp kostar precis som lån pengar men här slipper man risken med missade återbetalningar. Sett ur denna vinkel så är företagslånet en större risk än samarbetet med factoringbolaget.

Det du måste komma ihåg är att säkerheten för factoring beror en hel del på hur tjänsten ser ut. Om du binder dig vid att sälja fakturor längre än vad du egentligen har behov av så kan du förlora på detta. Dessutom så kanske du inte kommer att få ut lika mycket på fakturaförsäljning som du hade fått med lån. Behöver du en större summa snabbt så kan lånet bli den enda utvägen.
 

Factoringstjänsten tar ansvar för fakturan

Något som är mycket bra med företag som kan köpa faktura är att de tar ansvar för räkningen. Om den inte betalas i tid så kommer factoringbolaget att skicka påminnelser. Pengarna får man alltid då ett avtal om fakturaköp har slutits. Det spelar alltså ingen roll om kunden sedan kommer att strula med betalning. Med företagslån så riskerar man att inte få lånet eller att få betala mycket mer för det för att det finns andra lån.

Med fakturaköpen så finns det en mindre risk om det skulle vara så att kunden trots factoringtjänsten påtryckningar inte betalar. Då kan fakturan återgå till dig. Med tanke på detta så är det av yttersta vikt att välja ett bolag som har gott rykte och som inte tar på sig fakturor som är omöjliga från start. Med en bra samarbetspartner så kan man se factoring som ett bättre val än företagslån om det rör mindre summor för en specifik tidsperiod. För att få ut mesta möjliga av fakturaförsäljning så gäller det att precis som med banklån vara väl medveten om villkor och regler innan man skriver på avtal. Det går att få factoring som kostar mindre och som ger extra hög säkerhet.

Vill ni läsa med om Eucocredit factoring finns det här.
 

Källa: Eurocredit