Det är vanligt att man som nystartat företag är i behov av pengar. Det kanske är så att omsättningen inte kommit igång, affärerna går långsamt eller man inte går med så mycket vinst som man först räknat med. Men, innan man bestämmer sig för att låna pengar och ta en risk så bör man först och främst ansöka om ett starta eget-bidrag. Skulle dock inte bidraget räcka till för att kickstarta företaget så kan det vara läge att kolla på ett företagslån för nystartade företag.

Text: Information från Lånium. På Lånium vill vi hjälpa dig att göra välinformerade beslut kring din privatekonomi.
 

Vad är ett lån för nystartade företag?

Ett lån för nya företag är som vilket företagslån som helst och det är inga egentliga skillnader. Snabba företagslån online går idag få upp till cirka 10 miljoner kronor. Krav på säkerhet ställs i många fall och mer specifikt personlig borgen. Alla företagslån använder sig idag av en modell där du som företag betalar en fast månadskostnad, man behöver alltså oroa sig över räntor utan vet exakt hur mycket som skall amorteras varje månad.

Vill du lära dig mer och jämföra de bästa företagslånen kan du besöka jämförelsesajten Lånium genom att klicka här.
 

Kom förberedd

Långivare är ofta försiktigare med att bevilja lån till ett nytt företag gentemot ett företag med lång historia. Den huvudsakliga anledningen till detta är för att nya företag inte har en lång historia som visar på god omsättning, höga vinstmarginaler och god återbetalningsförmåga av lånet.

Med det sagt så kan du öka dina chanser till att få ditt företagslån beviljat genom att komma förberedd.

Nedan följer några råd som du bör ha i åtanke då du ansöker:

 • Ha en tydlig och väl genomarbetad arbetsplan.
 • Berätta om företagets visioner och hur du ämnar uppnå dessa för att visa på att du verkligen tänkt igenom din affärsidé.
 • Sätt upp en startbudget som du kan redovisa för långivaren.
 • Referenser är alltid positivt att ha med sig.
 • Försök att motivera för långivaren varför just du skall få ett lån och hur det kan gynna företagets tillväxt.

För att få ett lån behöver du alltså helt enkelt försöka sälja in din affärsidé och varför den kommer att lyckas. Utöver detta är det självklart viktigt att du själv kan visa upp en god ekonomi samt återbetalningsförmåga. Om flera personer dessutom kan gå i personlig borgen för lånet så ökar dina chanser till att få din ansökan beviljad.
 

Välj inte första bästa långivare

Att ta ett företagslån är ett stort åtagande och kommer självfallet med vissa risker. Det är viktigt innan man ansöker om lån till sitt nystartade företag att man med säkerhet vet att man kan återbetala lånet i tid, utan att sätta sin egen ekonomi under allt för stor press.

Således är det viktigt att jämföra olika långivare för att hitta den som passar dina förutsättningar bäst. Bland annat är det viktigt att jämföra de olika långivarnas lånekostnader, löptider, krav på säkerhet och grundkrav.

Specifikt grundkrav är en viktig del då man som nystartat företag söker lån. Har långivaren höga krav på sina låntagare så kommer det förmodligen inte vara möjligt för dig att få lån där som nytt företag. Kolla på de krav som ställs och se till att långivaren beviljar lån till små eller nya företag.

Se också till att noggrant läsa igenom långivarnas SEKKI dokument som alltid skall finnas tillgängligt på deras respektive hemsida. I dokumentet hittar du alla kostnader samt andra detaljer kring långivarens låneavtal. 

Förhoppningsvis har denna genomgång av företagslån till nystartade företag förtydligat vad ett företagslån är och vad du bör tänka på innan du ansöker om ett lån till ditt nya företag.

Så ställer du ihop ett framgångsrikt ”merchandising-koncept” är tips från Content Manager Michael Steiner. 

(Merchandise, är engelska och betyder handelsvaror och är ett begrepp som betecknar produkter eller tjänster som nyttjar säregna drag från ett varumärke eller en fiktiv person i kommersiellt syfte. Merchandising, även kallat varumärkeslicensiering, är affärsmodellen där nyttjandet av ett upphovsrättsligt skyddat verk, varumärke eller en fiktiv person används som underlag för att framställa och sälja produkter som baseras på hela eller delar av verket eller varumärket. Många författare, filmskapare och spelföretag tjänar stora belopp på merchandising. Källa: Wikipedia)
 

Om ditt företag ska få positiva resultat av merchandising på lång sikt, är det lämpligt att gå efter en strukturerad plan. För det ska man ställa sig följande frågor:

 • Vilka (realistiska) mål man ska följa med hjälp av merchandising och vilka succéer man får förvänta sig?
   
 • Hur stor är din räckvidd och din interaktionspotential med din målgrupp?
   
 • Vad är din budget för merchandising?
   
 • Vilka typ av investeringar vill du göra?
   
 • Vilka Key Performance Indicator (KPI) spelar roll för att mäta din framgång?
   
 • Hur organiserar du hela processen för merchandising?

 

Exempel och funktioner för Reklamartiklar

Om man väljer reklamartiklar som ska passa, ska man tänka på en bra design och bra användning för konsumenten för att få en perfekt kombination. 

 • Kulspetspennor, termobägare, koppar eller kalendrar räknas till de klassiska reklampresenterna. De är kanske inte så spännande, men tillhör ändå till de produkter som man brukar använda varje dag.
   
 • Moderna reklamartiklar som kreativa tröjor eller jackor får man också planera in i merchandising-processen. Originella kläder, med charmiga eller roliga fraser på, är alltid imponerande för kunderna och förvaras länge i deras garderober.
   
 • Miljövänliga produkter blir allt mer använda. Till exempel juteväskor, tillverkad av naturfiber, lämpar sig väldigt bra till att handla.
   
 • Elektroniska artiklar som hörlurar, USB-sticks eller powerbanks är produkter som har också blivit en del av vardagen.
    

Reklamartiklarnas mål är att väcka positiva känslor för mottagaren. Det spelar ingen roll om designen eller behovet av produkten stämmer – en reklamartikel måste vara spännande. Därmed fastnar företagets namn och logo omedveten i en persons huvudet. Gratis reklamartiklar är därför väldigt effektiva som ”Give-Aways” på företagsmässor, där potentiella kunder eller framtida affärspartner befinner sig i.

Avslutningsvis är merchandising i allmänhet ett väldigt effektivt sätt att höja företagets synlighet.

Content Manager

Michael Steiner

En ekonomisk förening ska alltid upprätta en årsredovisning. Om föreningen räknas som en större förening ska årsredovisningen och revisionsberättelsen skickas till Bolagsverket.
 

Ska du skicka in årsredovisningen?

En ekonomisk förening ska alltid upprätta en årsredovisning. Om föreningen räknas som en större förening ska årsredovisningen och revisionsberättelsen också skickas till Bolagsverket.
 

Så skickar du årsredovisningen

Skicka årsredovisningshandlingarna som ett enda dokument med bestyrkta kopior av originalen. Lägg dem gärna i den här ordningen:

 1. årsredovisning med fastställelseintyg
 2. revisionsberättelse
 3. koncernredovisning med revisionsberättelse – för moderföretag i större koncerner.

Bolagsverket godtar inte årsredovisningar som är tryckta, eftersom de inte alltid är fullständiga och är en kopia av originalet.

Hit skickar du årsredovisningen

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
 

Årsredovisningens delar, ekonomisk förening

En årsredovisning för en ekonomisk förening ska innehålla följande delar och de ska presenteras i den här ordningen:

 1. förvaltningsberättelse
 2. resultaträkning
 3. balansräkning 
 4. finansieringsanalys (större företag) och
 5. noter.
   

Förvaltningsberättelsen

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla information som inte redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna men som är viktig för bedömningen av föreningens ställning och resultat. Dessutom ska vissa andra lagstadgade uppgifter lämnas, exempelvis styrelsens förslag till resultatdisposition.

Föreningen kan lämna olika nyckeltal som exempelvis nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet.
 

Resultaträkningen

En resultaträkning ska ge en bild av hur verksamheten resultatmässigt utvecklats under räkenskapsåret som gått. Resultaträkningen visar bland annat föreningens samtliga intäkter och kostnader i sammandrag.
 

Balansräkningen

En balansräkning ska ge en bild av föreningens ekonomiska ställning på den sista dagen på räkenskapsåret (balansdagen).

Resultat- och balansräkning i mindre företag

Mindre föreningar har möjlighet att redovisa balans- och resultaträkningen i förkortad form i årsredovisningen.

Förkortad resultaträkning

Föreningar som använder sig av förkortad resultaträkning ska lämna en uppgift om sin nettoomsättning i resultaträkningen. Mindre föreningar kan slippa att uppge nettoomsättningen i sin årsredovisning om de ansöker om dispens hos Bolagsverket.

Förkortad balansräkning

Mindre föreningar med räkenskapsår som avslutas efter 2010-12-31 kan även slå ihop vissa poster i balansräkningen till en förkortad balansräkning.
 

Finansieringsanalys (ska upprättas av större företag)

Om föreningen per definition är en större förening, ska ni också upprätta en finansieringsanalys (kassaflödesanalys). En finansieringsanalys ska redovisa föreningens finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret.
 

Noterna

I tilläggsupplysningarna, noterna, kan föreningen specificera innehållet i resultat- och balansräkningen.
 

Underskrifter

 • Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter, alltså av den behöriga styrelsen och verkställande direktören.
 • En styrelseledamot eller verkställande direktör kan inte vägra att skriva under årsredovisningen. Har ledamoten en avvikande mening, ska han eller hon ändå skriva under årsredovisningen. Om den avvikande meningen har antecknats i ett styrelseprotokoll ska protokollet skickas in tillsammans med årsredovisningen.
 • En styrelseledamot kan inte lämna fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen.
 • Vid underskrifterna ska namnförtydligande och datum finnas med.
 • Om en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot vid underskriften, ska det framgå att personen skrivit under i egenskap av styrelsesuppleant.
   

Fastställelseintyg

På den bestyrkta kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören skriva ett fastställelseintyg om att resultat- och balansräkningen har fastställts på föreningsstämman. Namnteckningen i intyget ska vara i original. Datumet för stämman ska anges. Det datumet får inte vara tidigare än revisionsberättelsens datum.

Intyget ska även innehålla uppgift om föreningsstämmans beslut om den sammanlagda vinsten eller förlusten.
 

Årsredovisningsguiden för ekonomisk förening

För räkenskapsår som inleds 2010-11-01 eller senare

Ska årsredovisning upprättas? Ja
Vem ska underteckna årsredovisningen?

Samtliga  styrelseledamöter vid dagen för undertecknandet samt den verkställande direktören om en sådan är utsedd. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen.

När ska ordinarie föreningsstämma hållas? Inom sex månader från räkenskapsårets utgång
Ska årsredovisning och revisionsberättelse skickas in?

Självmant i vissa fall

Efter föreläggande från Bolagsverket

Skickas till? Bolagsverket, Årsredovisningar, 851 98 Sundsvall
Vad ska skickas in?
 • Årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och, för större ekonomiska föreningar, finansieringsanalys (kassaflödesanalys)
 • Fastställelseintyg i original
 • Revisionsberättelse
 • Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse om föreningen är moderbolag i en större koncern
Handlingarna ska skickas i bestyrkta kopior. Dock ska fastställelseintyget som tecknas på kopian av årsredovisningen undertecknas i original av en styrelseledamot eller av verkställande direktören
När ska handlingarna ha kommit in? Senast en månad efter att resultaträkningen och balansräkningen fastställdes på föreningsstämma
Sanktioner om handlingarna inte kommer in Vite
Bestämmelser
 • kap. 1§ första stycket 2 bokföringslagen (1999:1078)
 • kap. 3 § första stycket 2 och 13 § årsredovisningslagen (1995:1554)

 

Vite

Om en ekonomisk förening inte skickar in sin årsredovisning, revisionsberättelse och, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse efter föreläggande från Bolagsverket kan styrelseledamöterna och den verkställande direktören föreläggas vid vite att skicka in handlingarna.
 

Bokföringsbrott

Observera att i vissa fall kan dessutom den som inte upprättat en årsredovisning i tid åtalas för bokföringsbrott.
 

Källa: Bolagsverket

Alla ekonomiska föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. De flesta föreningar med många medlemmar har ingen verklig huvudman. Om föreningen inte har någon ska man anmäla just det - att man inte har någon.

Dessa regler gäller även för föreningar som är försatta i konkurs men där konkursen inte är avslutad.
 

Ta reda på om ni har någon verklig huvudman

Innan föreningen kan anmäla verklig huvudman måste ni ta reda på om den har någon eller inte och vem eller vilka det i så fall är.

Om det finns en eller flera verkliga huvudmän ska den ekonomiska föreningen även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen kontrollerar föreningen.

Den ekonomiska föreningen kan även komma fram till att det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar föreningen. Då har den ekonomiska föreningen ingen verklig huvudman.

Det kan vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman eller inte. Den ekonomiska föreningen kan alltså ha en verklig huvudman men det finns inte tillräckligt med uppgifter för att identifiera personen.
 

Vem är verklig huvudman?

De flesta föreningar med fler än 3 medlemmar har ingen verklig huvudman. Det beror på att man måste kontrollera mer än 25 procent av rösterna i föreningen för att kunna vara verklig huvudman.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar föreningen. En person kan kontrollera en ekonomisk förening på olika sätt, exempelvis:

 • ha mer än 25 procent av rösterna
 • ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis stadgarna som gör att en person är verklig huvudman.

Närstående

Om en person äger eller kontrollerar en ekonomisk förening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är maka/make/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registrerade partner.

Flera företag

I en grupp av flera företag eller föreningar, är den verkliga huvudmannen den person som kontrollerar det företag eller den förening som ytterst äger företagen och föreningarna i gruppen.

Exempel

En ekonomisk förening har 30 medlemmar. Varje medlem har 1 röst. Ingen av medlemmarna kontrollerar därför mer än 25 procent av föreningen. Alltså är ingen av dem verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän. Men ofta har en sådan förening ingen verklig huvudman. 

En medlem kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i en ekonomisk förening. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.   

Två registrerade partner kontrollerar vardera 15 procent av rösterna i en ekonomisk förening. Eftersom de är närstående ska deras kontroll räknas samman till 30 procent. I detta fall är båda verkliga huvudmän. Om den ekonomiska föreningen kommer fram till att endast en av dem har den yttersta kontrollen över föreningen så är den personen ensam verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.

En medlem kontrollerar 10 procent av rösterna i en ekonomisk förening. Personen har genom avtal med övriga medlemmar rätt att utse mer än hälften av styrelseledamöterna. Personen är verklig huvudman. Det kan finnas fler verkliga huvudmän.  

En medlem är verklig huvudman i en ekonomisk förening. Föreningen äger ett aktiebolag till 100 procent. Personen är verklig huvudman i både föreningen och aktiebolaget.

En ekonomisk förening har fyra medlemmar med en röst var. Ingen av medlemmarna uppnår mer än 25 procent av rösterna. Alltså är ingen av dessa verklig huvudman. Det kan finnas andra personer som är verkliga huvudmän.

En ekonomisk förening har ett utländskt företag som medlem som utövar den yttersta kontrollen över föreningen. Föreningen kan inte komma fram till vem som kontrollerar det utländska företaget. Därför kan den ekonomiska föreningen inte avgöra vem som är verklig huvudman.
 

Anmäl verklig huvudman

När du tagit reda på om den ekonomiska föreningen har någon verklig huvudman eller inte och vem eller vilka det i så fall är ska du anmäla det till Bolagsverket. Du ska också anmäla till Bolagsverket om föreningen inte kan komma fram till vem som är verklig huvudman (det finns inte tillräckliga uppgifter för att identifiera personen).

Anmälan gör du på bolagsverket.se. En behörig företrädare för föreningen, eller ett ombud (en person med e-legitimation som du ger en fullmakt), loggar in i e-tjänsten och anmäler uppgifterna. Det kostar 250 kronor.

Om uppgifterna ändras ska föreningen göra en ny utredning och en ny anmälan.  

Anmälan ska bland annat innehålla

 • organisationsnummer
 • föreningens namn
 • namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen
 • arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar föreningen
 • omfattningen av kontrollen, i procent
 • uppgift om personen äger eller kontrollerar föreningen tillsammans med närstående eller genom andra företag eller föreningar.
   

Källa: Bolagsverket

Vill du inte driva den ekonomiska föreningen vidare? Det finns fem olika sätt att avveckla föreningen.
 

Fem sätt att avveckla en ekonomisk förening

 • Likvidation sker genom att tillgångarna förvandlas till pengar, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas enligt stadgarna.
 • Konkurs sker om föreningen är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder.
 • Fusion sker när föreningen går upp i en annan förening.
 • Förenklad avveckling är en upplösning utan föregående likvidation.
 • Föreningar som inte driver verksamhet kan ansöka om att bli borttagna från registret. Då ska föreningen de senaste tio åren inte haft verksamhet eller anmält någon ändring till Bolagsverket. En styrelseledamot eller den som är berörd kan ansöka till Bolagsverket om att avregistrera föreningen.
    

Likvidation – ekonomisk förening

Den 1 juli 2018 kom en ny lag om ekonomiska föreningar som påverkar lagen om kallelse på okända borgenärer. En ansökan om kallelse för en ekonomisk förening ska därför skickas till Bolagsverket istället för till Kronofogden från den 1 juli.

Ekonomiska föreningar kan huvudsakligen upplösas genom fusion, likvidation, förenklad avveckling eller konkurs. Likvidation kan ske frivilligt eller tvångsvis. Likvidation är upplösning av en förening genom att tillgångarna förvandlas till pengar (i den mån det behövs), skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas i enlighet med bestämmelserna i stadgarna.

Föreningen kan gå i likvidation genom beslut på föreningsstämma, genom beslut av tingsrätten eller av Bolagsverket. Styrelsen och verkställande direktören (vd) slutar då genast att verka och ersätts av en eller flera likvidatorer. Likvidatorn företräder fortsättningsvis föreningen och har till uppgift att genomföra likvidationen, det vill säga avveckla föreningen till dess likvidationen är avslutad och föreningen är upplöst.

Dessutom kan en förening avregistreras om den inte har kommit in med någon anmälan för registrering till Bolagsverket under 10 år. Det innebär att den upplöses utan likvidation i och med att den avregistreras ur föreningsregistret.
 

Frivillig likvidation

Beslut om frivillig likvidation fattas av föreningsstämman. För att besluta om likvidation gäller olika regler, å ena sidan för ekonomiska föreningar och å andra sidan bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar.

I en ekonomisk förening måste minst två tredjedelar av de röstande på stämman säga ja till likvidationen.

I bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar ska antingen samtliga röstberättigade i föreningen vara närvarande på stämman och rösta för beslutet, eller så ska föreningen fatta beslutet på två efter varandra följande föreningsstämmor, på den första stämman med enkel majoritet och på den andra stämman med två tredjedelars majoritet av de röstande.

Ibland krävs en större majoritet. Särskilda eller strängare villkor kan finnas i stadgarna, till exempel att beslutet alltid måste tas på två föreningsstämmor för att vara giltigt. Om stadgarna innehåller sådana bestämmelser måste dessa villkor alltid vara uppfyllda för att beslutet ska vara giltigt. Om det finns skäl för tvångslikvidation, krävs dock bara enkel majoritet på föreningsstämman. Beslutet ska sedan anmälas till Bolagsverket. Ett beslut om likvidation gäller omedelbart eller från den senare dag som föreningsstämman bestämmer.
 

Tvångslikvidation

Tvångslikvidation kan beslutas av tingsrätten om:

 • antalet föreningsmedlemmar har gått ner under tre,
 • det finns en skyldighet att gå i likvidation enligt stadgarna,
 • föreningen efter en konkurs som avslutats med överskott inte inom en månad har fattat beslut om likvidation, eller
 • föreningens verksamhet drivs på ett sätt som uppenbarligen inte motsvarar de förutsättningar under vilka registreringen skedde.

Tvångslikvidation ska beslutas av Bolagsverket om:

 • föreningen saknar till registret anmäld behörig styrelse eller särskild delgivningsmottagare i de fall en sådan ska finnas,
 • förening som är skyldig att lämna in årsredovisning och revisionsberättelse och, när det krävs, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse till Bolagsverket men inte gjort det inom elva månader från räkenskapsårets utgång, eller
 • förening som på grund av föreläggande varit skyldig att lämna in årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning eller koncernrevisionsberättelse till Bolagsverket men underlåtit att göra det inom tre månader från den utsatta tidens utgång. 

Förfarandet

Tingsrätten eller Bolagsverket utser en eller flera likvidatorer och eventuella likvidatorssuppleanter. Föreningsstämman har möjlighet att föreslå en lämplig person. Under likvidationen ska firman anges med tillägg av ”i likvidation” eller liknande. Vid frivillig likvidation ska föreningen anmäla beslutet om likvidation och uppgifter om likvidatorn och firmateckning m.m. till Bolagsverket för registrering. När tingsrätten fattar beslut om tvångslikvidation ska en underrättelse skickas till Bolagsverket.

I samtliga fall av likvidation ska likvidatorn ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket. Likvidationen innebär att föreningen avslutar sin verksamhet genom att ordna räkenskaperna, sälja egendomen (i den mån det behövs), betala skulderna och dela ut eventuellt överskott. Vid en likvidation betalas skulderna även om de inte förfallit till betalning.

Styrelsen ska avge en redovisning för den tid som inte täcks av tidigare framlagda årsredovisningar. Likvidatorn ska sedan i sin tur för varje år avge en årsredovisning. Frågan om ansvarsfrihet för likvidatorn samt om likvidationen onödigt fördröjts bedöms varje år av revisorerna i revisionsberättelsen. Detta och frågan om arvode till likvidatorn prövas av föreningsstämman varje år. Efter det att tidsfristen för de okända borgenärerna (sex månader) har gått ut, kan likvidatorn avge sin slutredovisning till föreningsstämman. Den ekonomiska föreningen anses därmed upplöst. Detta ska genast anmälas till Bolagsverket för registrering.

Om föreningens tillgångar inte räcker för att betala föreningens skulder ska likvidatorn ansöka hos tingsrätten om att föreningen sätts i konkurs.

När beslut om likvidation har fattats ska föreningen skicka en anmälan om det till Bolagsverket. I blanketten ser du vilka bilagor föreningen ska skicka in tillsammans med anmälan.

När likvidationen är slutredovisad

Likvidatorn ska då skicka in följande handlingar till Bolagsverket:

 • Anmälan om att slutredovisningen lagts fram, med uppgift om föreningens registrerade namn och organisationsnummer.
 • Föreningsstämmoprotokoll, en bestyrkt kopia, med uppgift om att slutredovisningen lagts fram.
 • Avslut av likvidation, nr 807 (250 kB)
 • Avgift: 0 kronor

Tillgång av ringa värde till Allmänna arvsfonden

Från den 1 oktober 2011 handlägger Bolagsverket ärenden om att tillgångar av ringa värde efter en likvidation kan tillfalla Allmänna arvsfonden. Dessa ärenden sköttes tidigare av tingsrätten och ärenden som skickats till dem innan dess handläggs färdigt där.

En medlem eller innehavare av förlagsandel som inte har anmält sig inom fem år från avslutad likvidation förlorar rätten till sin andel i de skiftade tillgångarna. Är tillgångarna av ringa värde, kan Bolagsverket, på anmälan av likvidatorn, besluta att tillgångarna ska tillfalla Allmänna arvsfonden. Det finns inga färdiga blanketter för detta utan likvidatorn skriver själv en anmälan till Bolagsverket.
 

Upplösning utan likvidation

Det finns möjlighet att avregistrera en ekonomisk förening som inte bedrivit någon verksamhet under de tio senaste åren. Ansökan om detta görs av en ledamot i styrelsen eller av den som är berörd.

Ingen blankett – skriv en egen ansökan

Bolagsverket har inte några blanketter för detta, utan ni får själva skriva er ansökan och skicka in den med posten.

Avregistrering på denna grund kostar ingenting.

Hänvisningar

 • 17 kap. lagen (2018:672) om ekonomisk föreningar
 • 18 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
 • 2 kap. 20–27, 4 kap. 1 och 7 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar
 • 4–6 §§ lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
   

Förenklad avveckling – ekonomisk förening

Här kan du läsa mer om hur en ekonomisk förening kan upplösas genom förenklad avveckling. Ansök om förenklad avveckling till Bolagsverket.
 

Ansök i tid

Ansök inom en månad efter föreningsstämmans beslut om förenklad avveckling.
 

Innehåll i ansökningen

Bifoga följande handlingar till ansökan om förenklad avveckling:

 • kopia av föreningsstämmans protokoll tillsammans med medlemsförteckning
 • dokumentation som visar styrelseledamöternas och den verkställande direktörens samtycke till den förenklade avvecklingen
 • utdrag från Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas och betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas, som inte är äldre än en månad
 • intyg från Skatteverket, som inte är äldre än en månad vid inlämnandet, att föreningen inte är skyldig att betala skatter eller avgifter och att en sådan skyldighet inte kan antas uppstå.

Ansökan ska dessutom innehålla en försäkran på heder och samvete av samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör

 • inte har några skulder och sådana, såvitt de känner till, inte kommer att uppstå
 • enligt stadgarna inte är skyldig att gå i likvidation.

Om du använder blankett nr 933 så försäkrar du detta när du skriver under den.
 

Vad är förenklad avveckling?

Ekonomiska föreningar kan huvudsakligen upplösas genom fusion, likvidation, förenklad avveckling eller konkurs. Förenklad avveckling är ett komplement till likvidation och är en upplösningsform som sker utan föregående likvidation. Det medför således vissa ekonomiska och administrativa förenklingar för de föreningar som har möjlighet att välja förenklad avveckling.

Förenklad avveckling är främst tänkt att passa mindre föreningar med liten eller ingen verksamhet alls.
 

Vilka kan genomföra en förenklad avveckling?

Förutsättningarna för att en förening ska kunna genomföra en förenklad avveckling är:

 • Föreningsstämman har fattat beslut om förenklad avveckling och samtliga medlemmar har röstat för förslaget och samtycke finns från samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören, när sådan finns.
 • Föreningen är inte enligt stadgarna skyldig att gå i likvidation.
 • Föreningen hade tre eller fler medlemmar och behörig styrelse vid stämmans beslut om förenklad avveckling.
 • Föreningen äger inte någon fastighet eller innehar någon tomträtt.
 • Föreningen har inte skulder eller att några sådana kommer att uppkomma.

Vidare bör föreningen inte ha större tillgångar eller avtal med tredje part. Ett exempel är ett hyresavtal där hyran förfaller till betalning.
 

Effekterna av förenklad avveckling

När beslutet börjar gälla slutar föreningen att finnas och Bolagsverket tar bort den ur föreningsregistret. Detta innebär bland annat att föreningens medlemmar, styrelsen och den verkställande direktören (om sådan finns) blir solidariskt ansvariga för föreningens förpliktelser.
 

Fusion – ekonomisk förening

Fusion innebär att en förening tar över tillgångar och skulder från en eller flera andra föreningar eller dotteraktiebolag.
 

Tre olika sätt att genomföra en fusion

 • Absorption – en ekonomisk förening tar upp en eller flera andra ekonomiska föreningar genom fusion.
 • Kombination – två eller flera ekonomiska föreningar går upp i en ny ekonomisk förening som bildas i samband med fusionen.
 • Absorption av helägt dotteraktiebolag – en ekonomisk förening tar upp ett helägt dotteraktiebolag genom fusion.
   

Föreningar som ingår i fusionen

De föreningar som ingår i fusionen kallas övertagande förening och överlåtande förening.

Övertagande förening:

 • förening som genom fusion tar upp en annan förening
 • kan vara en redan registrerad ekonomisk förening eller en förening som bildas i samband med fusionen.

Överlåtande förening:

 • förening som genom fusion går upp i en annan förening
 • flera överlåtande föreningar kan delta i en fusion med samma övertagande förening.

Vid fusionen upplöses den överlåtande föreningen utan likvidation. Medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i den övertagande föreningen.
 

Källa: Bolagsverket