Inom vissa branscher är det inte så enkelt att bara starta upp. För en del verksamheter krävs tillstånd av olika berörda myndigheter. Att ge tillstånd är myndigheternas möjlighet att kunna ha en viss kontroll över de företag som verkar inom områden där "samhällsmedborgaren" kan komma till skada eller råka illa ut på annat sätt. Verksamheter som livsmedelshantering, miljöfarlig verksamhet, yrkesmässig trafik och bevakning är exempel på verksamheter där tillstånd krävs.

Här nedan har vi beskrivit de viktigaste områdena där det krävs tillstånd och vilken myndighet som har ansvaret.Tänk på att alla lokaler där verksamhet bedrivs måste vara godkända för sitt ändamål.

Om företaget ska använda musik i sin verksamhet krävs att man söker tillstånd och skaffar licenser från SAMI och STIM. Läs mer genom att klicka på länken i länklistan.

Kommunen

Miljö och Hälsoskyddsförvaltningen
Godkänner lokaler som skall användas till:

 • Livsmedelshantering (t.ex. livsmedelsbutik, restaurang, catering).
 • Hygienlokaler (t.ex. fotvård, hårvård, gym, solarier, bad, skönhetssalong, eller någon annan typ av hälsovård).
 • Djurhållning (t.ex. hundpensionat, ladugårdar).

De prövar också verksamheter som kan leda till miljöfarligt avfall/utsläpp.

Byggnadsnämnden
Här söker man bygglov för t.ex. ändrad användning av lokal, skylt- och ljusan- ordningar på fasad, parkeringsplats.

Kommunens handikappråd
Ska godkänna vissa typer av lokaler.

Annat
Tillstånd för att bedriva privat daghem. Kontakta kommunen.
Utskänkning av alkoholhaltiga drycker. Kontakta kommunen.
Torghandel och annan handel på offentlig plats. Kontakta kommunen.

Polismyndigheten

Ger tillstånd för bland annat

 • Vapenhandel
 • Larminstallationer
 • Annan verksamhet på offentlig plats.

Räddningstjänsten

Ska godkänna butiks- och serviceutrymmen ur brandsynpunkt. De ska också godkänna alla lokaler som används inom vårdsektorn.

Försäkringskassan

Försäkringskassan i varje län beslutar om anslutning till tandvårdsförsäkringen för tandläkare.

Länsstyrelsen

Beviljar tillstånd för verksamheter inom vissa branscher:

 • Viss miljöfarlig verksamhet.
 • Bevakningsföretag
 • Verksamhet som fastighetsmäklare.
 • Pantbank
 • Öppnande av grustäkt eller torvtäkt.

Andra myndigheter

Yrkesinspektionen
Det finns en arbetsmiljölag som måste följas. Yrkesinspektionen är den myndighet som ser till att arbetsmiljö- och arbetstidslagarna följs. De bedömer också alla lokalers lämplighet för anställda, att tillräckliga skyddsanordningar finns etc.

Alkoholinspektionen
Kontaktas när det gäller tillverkning av och partihandel med alkohol.

Datainspektionen
Tillstånd för att få föra olika typer av dataregister.

Socialstyrelsen
För de som startar privat verksamhet inom vårdområdet gäller anmälningsplikt. Gäller för all sjukvårdspersonal, läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster etc.
Enskild vårdhem för sjukvård, åldringsvård, rehabilitering, missbruksvård etc.

Post- och Telestyrelsen
Tillstånd för postverksamhet, olika typer av teletjänster.

Transportstyrelsen
Om du vill starta trafikskola. Biluthyrning. Yrkesmässig trafik med lastbil, buss, taxi etc.

Räddningsverket
Försäljning och hantering av eldfarliga varor och sprängämnen.

Resegarantifonden
Det krävs anslutning till fonden för dem som tänker etablera sig som researran- görer.

Liten lathund utifrån ämnesord, ett urval

  Tillståndsgivande myndighet
Alkohol Servering - serveringstillstånd från kommunen.
Avfallshantering Yrkesmässigt - tillstånd av länsstyrelsen
Begagnade varor Yrkesmässig handel - registrering krävs hos lokal
polismyndighet
Bevakning Länsstyrelsen. Särskild auktorisation krävs för
bevakning av enskild person för dennes beskydd.
Bilskrot Auktorisation krävs. Länsstyrelsen.
Biluthyrning Transportstyrelsen
Brandskydd Räddningstjänsten i kommunen
Bygga/ändra i lokal Bygglov. Kommunen
Djurhållning Kommunen
Fastighetsmäklare Fastighetsmäklare ska vara registrerade hos
Fastighetsmäklarnämnden.
Fiske Yrkesfiskelicens - söks hos länsstyrelsen
Fiskodling. Länsstyrelsen
Hotell/pensionat Tillstånd söks hos lokal polismyndighet
Hälsoskydd, lokaler Anmälan till kommunens miljöskyddsnämnd innan den får börja användas.
Inkassoverksamhet Tillstånd från Datainspektionen
Kreditupplysning Tillstånd från Datainspektionen
Larm Larminstallationsverksamhet - tillstånd söks hos lokal
polismyndighet
Livsmedelslokaler Företag ska registreras eller godkännas av
kontrollmyndigheten innan det kan starta.
Kommunen men i vissa fall Livsmedelsverket.
Miljöfarlig verksamhet Länsstyrelsen prövar och ger tillstånd. Kommunen
ansvarar för den lokala tillsynen.
Ordningsvakt Rikspolisstyrelsen om tjänstgöringsområdet berör flera polisdistrikt, i övriga fall av lokal polismyndigheten.
Pantrörelse Länsstyrelsen
Tidning/tidskrift Utgivningsbevis krävs. Ansökan om detta hos Patent- och registreringsverket (PRV).
Tobakshandel Den som bedriver detaljhandel med tobaksvaror är
skyldig att anmäla detta till kommunen.
Trafikskola Tillstånd och godkännande av trafikskolechef,
utbildningsledare eller trafiklärare prövas av Transport- styrelsen.
Vapenhandel Lokala polismyndigheten.
Yrkesmässig trafik Yrkesmässig trafik med lastbil, buss, taxi etc.
- Transportstyrelsen