Affärsverk eller affärsdrivande verk är kommunala eller statliga organ som producerar varor eller tjänster utifrån affärsmässiga principer. Juridiskt är ett affärsverk en förvaltningsmyndighet, som är en del av staten eller kommunen. Ett affärsverk är sålunda inte en juridisk person som exempelvis ett aktiebolag.

På senare tid har flera av de svenska statliga affärsverken, såsom Postverket, omvandlats till statliga aktiebolag. De fyra affärsdrivande verk som finns kvar är Svenska kraftnät, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och affärsverket Statens järnvägar.

Förvaltningsmyndighet
Förvaltningsmyndighet är i Sverige ett begrepp som omfattar alla myndigheter – såväl statliga som kommunala – utom regeringen och domstolarna. Termen används bland annat i regeringsformen. Riksdagen, kommunfullmäktige och landstings-fullmäktige faller utanför begreppet, eftersom dessa offentliga organ inte är myndigheter utan beslutande församlingar.

Till förvaltningsmyndigheterna hör riksdagens myndigheter och centrala myndigheter under regeringen (som till exempel Försäkringskassan och Skatteverket), regionala statliga myndigheter (till exempel länsstyrelserna), lokala statliga myndigheter (till exempel övervakningsnämnderna), ambassader, konsulat och andra svenska utlandsmyndigheter samt kommunala och landstingskommunala nämnder, till exempel kommunstyrelser och socialnämnder.

Det kan noteras att uppdelningen av statliga förvaltningsmyndigheter i centrala, regionala och lokala myndigheter har blivit mindre relevant genom de förändringar som skett i myndighetsstrukturen under 1990- och 2000-talet. Utvecklingen har gått från lokala och regionala myndigheter till en gemensam myndighet för hela landet. Exempel på detta är Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Grundläggande bestämmelser om förvaltningsmyndigheternas verksamhet finns i förvaltningslagen
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.