Det fanns 1996-2005 sex åklagarmyndigheter i riket, en i varje åklagarregion. Inom varje åklagarmyndighet fanns ett antal åklagarkammare. Chef för en åklagarmyndighet var en överåklagare. Myndighetschefens ställföreträdare var en vice överåklagare.

Sedan 2005 har de regionala åklagarmyndigheterna upphört och ersatts av en enda central förvaltningsmyndighet, Åklagarmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten är Sveriges andra åklagarmyndighet med samordnande ansvar för bekämpningen av ekonomisk brottslighet.

Läs mer om:
Åklagare
Åtal
Stämning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.