Arbetsmiljölagen (AML), SFS 1977:1160

Arbetsmiljölagen är en ramlag. Den reglerar arbetsmiljön på företaget. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. 

I lagen står att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Det är också viktigt att arbetsförhållandena anpassas till olika människors förutsättningar både i fysiskt och psykiskt avseende.

På arbetsställen där minst fem anställda arbetar regelbundet ska det finnas ett skyddsombud.

Eftersom Arbetsmiljölagen är en ramlag sker detaljregleringar genom föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Exempel på sådant som regleras via föreskrifter är gränsvärden för buller, damm, hur höga halterna (gränsvärden) får vara av giftiga ämnen i t.ex. luften - i produkter som hanteras.