Areella näringar är ett samlingsbegrepp för näringar som använder biologiska och naturgeografiska resurser på land och i vatten. Hit räknas således jordbruk, skogsbruk, fiskerinäringen, jakten och rennäringen. Begreppet används bland annat inom statistik och samhällsplanering.

Naturbruk är de mänskliga aktiviteter som använder eller vårdar levande organismer. Till naturbruk räknas bland annat jordbruk, djurskötsel, skogsbruk, fiske, fiskodling, viltvård och jakt.

Naturbruksprogrammet är ett utbildningsprogram på gymnasieskolan som omfattar olika former av naturbruk.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.