En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening och har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter till medlemmarna med bostadsrätt utan tidsbegränsning.
 

Ansvar och risk

I en bostadsrättsförening betalar du en fastställd insats till föreningen bara när lägenheten upplåts för allra första gången. Du som är bostadsrättshavare har ingen rätt att få tillbaka insatsen från föreningen när du inte längre är medlem. Det ekonomiska värdet för bostadsrätten får du istället ut genom en vanlig försäljning.
 

Krav på bostadsrättsförening

 • Det är bara bostadsrättsföreningar som får upplåta lägenheter med bostadsrätt. Sådan upplåtelse får bara ske till den som är medlem i föreningen. Upplåtelsen ska ske utan tidsbegränsning.
 • Föreningen ska ha en styrelse med minst tre personer som företräder medlemmarna.
 • Föreningen ska ha minst en revisor som är kunnig för sitt uppdrag.
 • Styrelsen och revisorn väljs av föreningsstämman.
 • Innan bostadsrätt får upplåtas ska det finnas en ekonomisk plan registrerad hos Bolagsverket.
 • En bostadsrättsförening är bokföringsskyldig och måste varje år upprätta en årsredovisning och revisionsberättelse. Årsredovisningen är offentlig. Större bostadsrättsföreningar måste skicka in årsredovisningen till Bolagsverket.
 • Om du vill avveckla en bostadsrättsförening kan det ske genom en likvidation, sammanslagning (fusion) eller konkurs.
   

Fördelar med bostadsrättsförening

 • En bostadsrättsförening är öppen för alla och kan i princip inte vägra någon som uppfyller villkoren för medlemskap i stadgarna.
 • Varje medlem har en röst. Man brukar säga att föreningar bygger på demokrati och ansvarstagande.
 • En bostadsrättsförening får ha brutet räkenskapsår, med de fördelar detta kan medföra.
   

När blir bostadsrättsföreningen till?

Efter att bostadsrättföreningen har bildats ska du anmäla den till Bolagsverket. Då blir föreningen en juridisk person. Bostadsrättsföreningen får ett organisa-tionsnummer när registreringen av föreningen är helt klar. Organisationsnumret ska stå på föreningens webbplats, brev och fakturor.

Läs mer om:
Företagsformer

Källa:
Bolagsverket