Explorativ undersökning är en utforskande undersökning. Den används då det gäller att skapa sig en grundläggande kunskap över ett visst område. Ibland kallas detta för förstudie eller förundersökning.

En explorativ undersökning kan med fördel användas då man tänker starta upp en verksamhet eller utveckla företaget inom ett nytt affärsområde. Oftast frågar man ett fåtal personer, kanske bara en grupp experter på området.

Andra begrepp som är bra att känna till:

Kvalitativa undersökningar: Då företaget samlar in information, analyserar och tolkar data som är svår att uttrycka i sifferform. Oftast gör man ett fåtal personliga intervjuer för att t ex ta reda på om den tjänst eller produkt företaget tänker utföra eller introducera har en möjlig plats på marknaden. 

Kvantitativa undersökningar: Där det insamlade materialet lämpar sig för att uttryckas i sifferform, till exempel marknadsandel, prisjämförelser, antal möjliga kunder.

Sekundärdata (skrivbordsundersökning): Bygger på sammanställningar av data som redan finns insamlat. 

Primärdata: En så kallad fältundersökning, t.ex. telefonintervjuer, brevenkäter.

Läs mer om:
Marknadsundersökning
Stickprov
Enkät
Brevenkäter 
Surveyundersökning