Förtroendemannalagen (FML), SFS 1974:358

Förtroendemannalagen är till för att skydda den person som av en arbetstagar-organisation har utsetts att som facklig förtroendeman företräda de anställda på viss arbetsplats i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller andra med facklig verksamhet sammanhängande frågor.

I lagen står att en arbetsgivare inte får hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag. Förtroendemannen har rätt till ledighet i rimlig omfattning för att kunna utföra sitt fackliga uppdrag. Han ska också få disponera lokal eller annat utrymme på arbetsplatsen som fordras för det fackliga uppdrag som utförs där.