Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. I arbetslivet har kompetensbegreppet fått ett stort genomslag och bland annat givit upphov till yrkesroller som "kompetensutvecklare" och enheter inom företag och organisationer som "kompetenscentrum".

Med kompetens förstås en adekvat förmåga till handling i ett specifikt (arbets)sammanhang.

Man använder kompetensanalys inom organisationer som ett sätt att skapa förståelse för vad som krävs i en viss roll, ett yrke eller på en arbetsplats.

En kompetensmatris är ett underlag för att utvärdera en grupps kompetens.

Referenser

  • Kompetensförsörjning - från strategi till resultat. SIS förlag. 2011. ISBN 9789171628046.

Läs mer om:
Kärnkompetens
Kunskapsföretag

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.