Myndighetsutövning är ett begrepp som finns belyst i rättspraxis. Till myndighetsutövning hör främst offentlig verksamhet genom vilken myndigheterna ensidigt bestämmer om skyldigheter eller ingrepp i enskildas frihet och egendom. Hit hör bland annat beslut som innebär ålägganden för den enskilde att göra eller inte göra något, liksom gynnande beslut eller tillstånd till annars förbjuden verksamhet.

Begreppet myndighetsutövning bör inte förväxlas med det vidare begreppet myndighetsverksamhet.

Läs mer om:
Konkurrenslagen
Åklagarmyndighet

Källa
Konkurrensverket, dec 2013