Ett ackord innebär att gäldenären och hans borgenärer gör en ekonomisk överenskommelse. Borgenärerna skriver ned sina fordringar med en viss procentandel och de kommer överens om betalningstiden för de återstående fordringarna. Är till exempel ackordsprocenten 50 % faller hälften av fordringarna bort. Lägsta ackordsprocenten är 25 % men kan i undantagsfall bli lägre om alla kända borgenärer godkänner det.

Alla borgenärer deltar inte i ackordsförhandlingen. De borgenärer som har en förmånsberättigad fordran, t.ex. en bank med en företagsinteckning, deltar inte eftersom det förutsätts att företagets tillgångar överstiger dessa förmåns- berättigade fordringar. Överstiger inte tillgångarna de förmånsberättigade fordringarna är det ju helt onödigt att förhandla - det finns inget att förhandla om helt enkelt, om nu inte företagets försäljningsläge snabbt ser ut att förbättras.

Alla borgenärer som deltar i ackordsförhandlingen ska ha lika rätt. Ibland kan det vara på det viset att det finns ett antal borgenärer med små fordringar jämfört med ett antal med stora fordringar. För att förenkla kan då ackordsförslaget vara utformat så att full betalning utgår upp till ett visst belopp. Villkoret för att ackordsförslaget ska vara bindande är att det antas av en kvalificerad majoritet av borgenärerna.

Läs mer om:
Konkursförfarandet