Att vara solidariskt ansvarig eller solidariskt betalningsansvarig innebär att man svarar för en skuld "en för alla, alla för en". Det betyder att kravet på att betala kan riktas mot en av dem som är solidariskt ansvariga, och den som har betalat får sedan kräva de övriga på deras del av skulden. Regler om solidariskt ansvar finns i flera olika lagar, till exempel i bestämmelser om betalning av skadestånd och betalning av olika avgifter.
 

Rättslig innebörd

En borgenär kan rikta sitt krav till vem han vill av dem som är solidariskt ansvariga. Gäldenären som blir krävd måste då betala hela summan och får i sin tur regressa gentemot de övriga gäldenärerna. Detta är huvudprincipen i svensk rätt och kommer bland annat till uttryck i 2 § 1 stycket skuldebrevslagen.
 

Vid skadestånd

Solidarisk betalningsskyldighet kan också uppkomma i olika situationer till exempel där flera gärningsmän blivit skadeståndsskyldiga efter brott eller vid ansvar enligt skadeståndslagen eller enligt bestämmelser i Miljöbalken.[1] [2]

 • När skadestånd för en och samma skada jämkats för flera skadevållare har solidariskt ansvar inte ålagts enligt NJA 1993 s 727.[3]
   

Vid brottsskadeersättning

Brottsoffer förlorar rätt till brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten om de ingår en överenskommelse med någon solidariskt skadeståndsansvarig gärningsman om att acceptera betalning endast för dennes "kvotandel" av det totala skadeståndet. Det beror på att det är en grundförutsättning för att ett brottsoffer ska kunna tillerkännas brottsskadeersättning att brottsoffret kan visa att ingen av gärningsmännen kan betala skadeståndet. Har man ingått en överenskommelse med en av flera solidariskt betalningsansvariga kan man därefter inte kräva denne på betalning av hela beloppet. Därmed kan man inte heller hävda att denne inte skulle ha kunnat betala hela skadeståndet.[4]
 

Vid skada enligt Miljöbalken

 • Den som bidrar till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada har tillsammans med andra som har bidragit till skadan ett solidariskt ansvar för avhjälpande enligt miljöbalken. Detta har ansetts gälla också när åtgärderna vidtas för att den samlade belastningen på miljön ska minska.[5]
   

För arvode till god man

är en god man utsetts för att sälja egendom enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt, är utgångspunkten att delägarna har ett solidariskt ansvar för ersättningen till den gode mannen.[6]6]
 

I äktenskap

För gemensamma skulder inom äktenskapet har makarna ett solidariskt ansvar, d.v.s. var och en av makarna kan krävas på hela skuldbeloppet.
 

Handelsbolag

Principen gäller också för alla bolagsmän i ett handelsbolag om något annat inte avtalats med motparten.
 

Noter

 1.  6 kap 4 § skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207#K6P4
 2.  32 kap 8 § miljöbalken https://lagen.nu/1998:808#K32P8
 3.  https://lagen.nu/dom/nja/1993s727
 4.  Brottsoffermyndigheten: Skadestånd
 5.  https://lagen.nu/dom/nja/2012s125
 6.  https://lagen.nu/dom/nja/2011s399
   

Läs mer om:
Skuldebrev

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.