Vid prövningen av en ansökan om tillstånd till täkt (sand, grus, sten, berg etc.) skall behovet av det material som kan utvinnas vägas mot de skador på djur- och växtlivet och på miljön i övrigt som täkten kan befaras orsaka.

Tillstånd får inte lämnas till en täkt som kan befaras försämra livsbetingelserna för någon djur- eller växtart som är hotad, sällsynt eller i övrigt hänsyns- krävande.

För att få tillstånd krävs att den som bedriver verksamheten ska ställa säkerhet för de kostnader som kan uppstå, för att avhjälpa en miljöskada eller andra återställningskostnader som orsakas av verksamheten.
 

Läs mer om:
Miljöbalken