Tribunal är beteckning på en domstol som skapats för ett speciellt ändamål.

Inom Europeiska unionens domstol finns sedan 1988 en tribunal – tidigare kallad förstainstansrätten – avsedd att självständigt avgöra vissa mål.

Tribunal är också beteckningen på de särskilda domstolar bildade för att döma krigsförbrytare i ett visst land eller en viss region under en viss tid, ibland att slita större tvister där flera stater är inblandade.

Fem tillfälliga krigsförbrytartribunaler har upprättats, nämligen för Jugoslavien, för Rwanda, Sierra Leone, Kambodja och Libanon. En tribunal, Internationella brottmålsdomstolen, är permanent. Dessa sex är internationella domstolar upprättade genom eller i samråd med Förenta nationerna.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.