Nuvärdet


Belopp som ska nuvärdesberäknas - z kr
Räntesats - %
Antal år - n år
Nuvärdet av z kr som utfaller efter n år
Anm: Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag. Använd punkt vid decimaltecken.