Följande material från Skatteverket.

Inventarier

Inventarier är tillgångar som du behöver i verksamheten för att kunna driva den. Det kan t.ex. vara maskiner som tillverkar olika produkter, verktyg, möbler, bilar, instrument, datorer eller en affärsinredning. Avskrivning(värdeminskning) betyder att du får dra av utgiften för inköpet genom att dela upp den på flera år. Inventarierna blir på så sätt kostnadsförda i den takt de förbrukas.

Om du köper in maskiner och inventarier finns tre olika sätt att få avdrag på.

  • Omedelbart avdrag
  • Avdrag genom räkenskapsenlig avskrivning
  • Avdrag genom restvärdesavskrivning

Omedelbart avdrag

Inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får dras av redan samma år de skaffas till näringsverksamheten (så kallade korttids- eller treårsinventarier). Det är bolaget som i första hand ska visa att livslängden är högst tre år.

Inventarier av mindre värde får också dras av i sin helhet året de skaffas till näringsverksamheten. Med "mindre värde" menar man beskattningsåret2013 ett värde som understiger 22 250kronor exklusive moms (d.v.s. ett halvt prisbasbelopp). När man ska avgöra vad som är mindre värde, räknas flera inventarier som på ett naturligt sätt hör ihop som ett inventarium. Samma sak gäller om inköp av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning.

Räkenskapsenlig avskrivning

Vid räkenskapsenlig avskrivning ska avdraget vid beskattningen motsvara den avskrivning som har gjorts i räkenskaperna.

Räkenskapsenlig avskrivning kan ske enligt två alternativ:

Enligt alternativ 1 (huvudregeln) får du dra av högst 30procent av

  • inventariernas bokförda värde vid årets början (=förra årets utgående värde)
  • ökat med värdet av de inventarier som du skaffat under året och som fortfarande finns kvar vid årets slut
  • minskat med betalning för inventarier du sålt under året som du skaffat till verksamheten tidigare än detta år
  • minskat med försäkringsersättning du fått för inventarier som du skaffat tidigare än detta år
  • minskat med ersättningsfond som du använt.

Enligt alternativ 2 (kompletteringsregeln) får du full avskrivning på fem år, d.v.s. motsvarande en årlig avskrivning på 20 procent. Du måste veta anskaffningskostnader och anskaffningsår för de inventarier du köpt de senaste fyra räkenskapsåren (och som fortfarande finns kvar i verksamheten).

Restvärdesavskrivning

Restvärdesavskrivning liknar huvudregeln vid räkenskapsenlig avskrivning och kan sägas vara en förenklad version av denna. Den största skillnaden är att vid restvärdesavskrivning behöver det skattemässiga värdet inte stämma överens med det bokförda värdet. En annan skillnad är att restvärdesavskrivning får ske med högst 25 procent av avskrivningsunderlaget. Vid restvärdesavskrivning finns ingen motsvarighet till kompletteringsregeln.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska värdeminskningsavdraget (oavsett om det beräknats enligt räkenskapsenlig- eller restvärdesavskrivning) justeras i motsvarande mån.

Källa: Skatteverket