Royalty är en ersättning som t.ex. en uppfinnare eller musiker får för att någon använder sig av uppfinningen eller musiken.

Hur beskattas royalty?

Royaltyinkomster beskattas oftast som inkomst av näringsverksamhet. Detta gäller för uppfinnare, författare, kompositörer m.fl. som yrkesmässigt bedriver vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller annan liknande verksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Med yrkesmässigt avses att verksamheten bedrivs varaktigt och med vinstsyfte.

Om royaltyn inte kan klassas som inkomst av näringsverksamhet är den att anse som inkomst av tjänst. Det kan vara fallet då verksamheten är tillfällig och inte kan anses som yrkesmässig, t.ex. för "engångförfattare" eller "engångsuppfinnare", eller om den annars har bedrivits på ett sådant sätt att inkomsten blir hänförlig till inkomst av tjänst.

Uppfylls inte samtliga kriterier för näringsverksamhet (självständighet, varaktighet och vinstsyfte) blir inkomsten tjänstebeskattad.

Royalty som en anställd får p.g.a. uppfinningar eller annat som han gjort i tjänsten eller på uppdrag ska oftast beskattas som inkomst av tjänst. 
 

Betalning av socialavgifter

Royalty pga. av ett uppdrag
Om du bedriver näringsverksamhet har du normalt F-skattsedel och betalar då egenavgifter. Om du har A-skattsedel ska utbetalaren betala arbetsgivaravgifter oavsett om inkomsten ska beskattas som inkomst av tjänst eller näringsverksamhet.

Royalty pga. egen verksamhet (ej uppdrag)
Du betalar socialavgifter i form av egenavgifter oavsett om inkomsten ska beskattas som inkomst av tjänst eller näringsverksamhet. 
 

Ärvd royalty

Ärver du royalty "ärver" du också hur den ska beskattas.

Om det ursprungliga inkomstslaget var näringsverksamhet ska du deklarera den som passiv näringsverksamhet. Det innebär att du som mottagare ska betala särskild löneskatt på royaltyn. Om du däremot bedriver annan näringsverksamhet som är aktiv kommer royaltyinkomsten att ingå i samma näringsverksamhet. Du ska då betala egenavgifter även på royaltyn.

Om det ursprungliga inkomstslaget däremot var tjänst ska du deklarera den ärvda royaltyn som inkomst av tjänst. Eftersom den ärvda royaltyn i detta fall inte utgör inkomst av förvärvsarbete för dig blir det varken aktuellt med socialavgifter eller särskild löneskatt.

Ackumulerad inkomst

Med ackumulerad inkomst avses att du fått en inkomst ett år som hänför sig till minst två år. I vissa fall finns möjlighet till lindring av den statliga inkomstskatten genom en särskild skatteberäkning. Detta gäller således inte den kommunala inkomstskatten eller egenavgifter etc. Den ackumulerade inkomsten måste även uppgå till minst 50 000 kronor.

Inkomster som kan bli föremål för särskild skatteberäkning i inkomst av näringsverksamhet är bl.a.

  • inkomst vid överlåtelse av vissa rättigheter
  • inkomst pga. vetenskaplig, litterär eller konstnärlig verksamhet e.d.

Ett exempel på ackumulerade inkomster i näringsverksamhet kan vara om du arbetat i flera år med ett enda uppdrag och får hela ersättningen när uppdraget är utfört. Avsikten är inte att ackumulerad inkomst ska komma ifråga i någon större omfattning i näringsverksamhet. Det får anses som normalt att näringsinkomsterna växlar från år till år.

Om royalty som avser flera år betalas ut vid samma tillfälle kan reglerna om särskild skatteberäkning bli aktuell.

Upphovsmannakonto

För fria kulturarbetare är det ofta så att det kan gå lång tid mellan det att kostnader läggs ned och att intäkter kommer in. Det finns dock möjlighet att jämna ut inkomsterna mellan olika beskattningsår genom att sätta in pengar på ett s.k. upphovsmannakonto.

Källa: Skatteverket
 

Läs mer om:

Det nya skatteförfarandet
F-skatt och egenavgifter
Arbetsgivaravgifter
Punktskatter
Moms
Skattekontot
Trafikstyrning internet
Kulturarbetare
Upphovsmannakonto
Torg- och marknadshandel
Delägare i fåmansföretag
Belopp och procent 2016