Alla kemiska produkter som är farliga ska tydligt vara märkta med farosymbol (en eller flera) samt risk- och skyddsinformation. Texten ska vara på svenska.

Här nedan ser du hur farosymbolerna ser ut, farobeteckning och en kort beskrivning hur produkter med sådan märkning kan komma att skada människor och/eller miljö.

Om symbolerna ska användas till tryck, ange bakgrundsfärgen som PMS 151 100% (orange).

Farosymboler
Hälsoskadlig eller
Irriterande
 
Hälsofarlig produkt som kan ge skador eller allergi vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Vissa produkter kan ge allvarliga skador efter långvarig användning.
Farosymboler
Mycket giftig eller
Giftig
 
Mycket giftig eller giftig produkt. Kan ge bestående eller livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring.
Farosymboler
Frätande
 
Produkten är frätande. Kan ge frätsår på hud och bestående skador i matstrupe och på ögon.
Farosymboler
Miljöfarlig
 
Produkten kan skada miljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.
Farosymboler
Extremt eller
Mycket brandfarligt
 
En extremt eller mycket brandfarlig och lättantändlig produkt. Kan explodera vid antändning.
Farosymboler
Explosivt
 
Produkten är explosiv och måste därför hanteras varsamt.
Farosymboler
Oxiderande
 
Produkten kan vid felaktig hantering eller i kontakt med andra ämnen explodera eller börja brinna.
Farosymboler  
   

Källa: Kemikalieinspektionen