En företagsledning, stor eller liten, kanske bara ägaren i ett litet företag, har ett ansvar att säkerställa företagets framtid. En del av ansvaret är att med jämna mellanrum uppdatera företagets affärsplan för att se om företaget ligger i fas med de strategier som valts och de mål som ställts.

Andra viktiga delar i ansvarstagandet är att skydda företaget och dess idéer, värna om företagets anställda, skapa tillväxt för att trygga framtiden och att organisera och effektivisera den löpande verksamheten.

Affärsplanen

Affärsplanen ska beskriva verksamhetens alla aspekter. På det sättet får företagsledning och anställda ett mycket bra underlag för hur företaget ska utvecklas i framtiden. Genom att "vända på varje sten" ser man företagets styrka och svaghet och ett underlag skapas vilket leder till en samverkan mot gemensamt uppsatta mål. Affärsplanen är ett dynamiskt dokument som ska utvecklas parallellt med verksamheten. När något förändras gäller det att även se över sin affärsplan.

Skydda företaget

Att ha ett lås i dörren till sin bostad är en självklarhet för alla. När det gäller att skydda sin affärsidé är det inte alltid lika självklart för många företagare, särskilt gäller detta småföretagare. Även ett litet företag kan bli stort, kanske tack vare ett registrerat skydd.Patent är till för att skydda uppfinningar och tekniska lösningar. Att skydda en design, ett varumärke eller helt enkelt en affärshemlighet kan ha stor betydelse för företagets fortlevnad.

För att ekonomiskt kunna skydda företaget mot oförutsedda händelser krävs olika typer av försäkringsskydd. Vad försäkringen ska omfatta är till stor del beroende av vilken typ av verksamhet som företaget bedriver.

Upphovsrätten gäller litterära och konstnärliga verk. Exempel på sådana verk är romaner, tidningsartiklar, läroböcker, musikaliska verk, filmer, målningar, fotografier, datorprogram, skulpturer och byggnadskonst.

Företagets personal - medarbetarna

Att de anställda är en mycket viktig resurs är en självklarhet. För ett service- företag där de anställda verkligen står "öga mot öga" med kunden är rätt personal så viktigt att företagets tillväxt, eller kanske t.o.m. företagets överlevnad, ligger i händerna på personalen.

Coaching - Hur fungerar det och för vem

Vi hittar coacher inom alla möjliga områden idag. Men vad är coaching egentligen? Hur arbetar en coach i ordets rätta bemärkelse? Vem behöver en coach? Din vilja till resultat är nyckeln till framgång. Det är coachens uppgift att se till att du hittar dessa nycklar och att man tillsammans låser upp de dörrar som kan finnas stängda.

Nätverk

Ett affärsnätverk uppstår inte av sig själv. Det gäller att bygga upp det med personliga kontakter. Att vara en del av ett nätverk är att ha tillgång till all den samlade kunskap och erfarenhet som detta nätverk besitter, att få kunskap av andra och att ge av sin kunskap till andra. Detta utbyte stärker den enskilde individen och därigenom även företaget.

Styrelsearbete

Den skickliga styrelsen är sammansatt av individer som passar i just den fas som företaget befinner sig i. Styrelsens medlemmar är aktiva och ser sig som en strategisk resurs. De har den erfarenhet och kunskap som leder till genom- tänkta strategiska val. Prioriteringar görs på rätt sätt och man ser både möjligheter och hot i företagets omvärld. En skicklig styrelse leder företaget med sådan klokskap att uppsatta mål nås på ett effektivt sätt.

Din hälsa

Ingenting är väl viktigare än din hälsa. Trots detta slarvar många företagare med det som är grunden till att orka driva sitt företag på ett bra sätt. Nämligen att se till att kropp och hjärna fungerar på ett bra sätt, vilket leder till bättre beslut, ökad prestationsförmåga o.s.v.