Får man lämna ut material från kameraövervakning till vem som helst?
 

Svar:

Nej.

Material från kameraövervakning ska skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande. Skyddas inte materialet kan det vara fråga om ett brott mot tystnadsplikten.

Man får dock lämna ut material till brottsbekämpande myndigheter, som exempelvis polis, om uppgifterna behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brott som har fängelse i straffskalan.

Material från kameraövervakning får även lämnas ut till en kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst, om uppgifterna behövs för att förebygga en hotande olycka eller för att begränsa verkningarna av en redan inträffad olycka.

Däremot får till exempel en butik inte lämna över bilder till en annan butik. Tanken bakom lagstiftningen är att det ska vara brottsbekämpande myndigheter, som polisen, som ska bedöma om det finns ett behov av att sprida bilder vidare.
 

Läs mer: Kameraövervakningslag (2013:460)

 
Källa:

Datainspektionen