startsida < företaget < organis. < datorer < frågor
 
Allmänt

 
  Frågor och svar
Allmänt
Tabeller
Kalkylering 1
Kalkylering 2
Text och format
Tid och datum
Tekniska problem
   
  Innehåll
expowera

Materialet publicerat med tillstånd från XL-Dennis.

F: Hur många tecken kan Excel hålla i en cell?

S: Är det text är antal tecken 32000 st / cell och för formler är det 1024 tecken.


F: Hur gör du för att skapa bilder av dialogrutor och formulär i MS Excel?

S: Enklast är att ta en skärmbild av dialogrutan / formuläret och sedan klistra in bilden i ett bildprogram såsom PaintShop Pro e d för vidare bearbetning:

 1. Öppna formuläret eller dialogrutan.
 2. Använd tangentbordskombinationen Ctrl+Alt+Print Scrn.
 3.  Klistra in bilden i bildprogrammet.

F: Är det möjligt att ändra standardfärg för knappen "Fyll färg" på Formaterings-verktygsfältet?

S: Ja, för en enskilda arbetsbok är det möjligt:

 1. Öppna arbetsboken vilket ändringen ska gälla för.
 2. Välj kommandot Verktyg | Alternativ | Fliken Färg.
 3. Markera en ny färg (vilken som helst).
 4. Klicka på knappen Ändra.
 5. Välj färg och avsluta dialogrutorna.
 6. Spara och stäng arbetsbok och starta om XL.

F: I samband med utskrift av flera arbetsblad vill jag få löpande sidnumrering. Är det möjligt?

S: Följande handhavande löser problemet ifråga:

 1. Infoga sidnumrering för varje arbetsblad.
 2. Placera arbetsbladet i s k gruppredigeringsläge
  (Håll ned Ctrl-tangenten och markera önskade bladflikar mha pekdonet.)
 3. Förhandsgranska utskriften innan utskrift.

Så här tar vi XL ut från gruppredigeringsläget:
Om ett arbetsblad ej är markerat i arbetsboken - klicka på dess bladflik.
Om samtliga arbetsblad är markerade så ställ muspekaren över ett bladflik och högerklicka. Välj kommandot Dela upp blad.


F: Jag vill kunna skapa serier med vissa avbrott i numreringen, t ex serien
1   5   9   13   17   21   25   29   33    37

S: Om serien börjar i cell A1 så ange värdet 1 i A1 och därefter ange följande formel i cell A2:
=OM(REST(A1;2)=1;A1+4;A1+1)

Formeln kopieras nedåt i A-kolumnen.


F: Hur kan jag enklast konvertera XL-filer till PDF-format?

S: Den bästa lösningen är att införskaffa en licens av Adobe Acrobat. Den innehåller tilläggsverktyg som möjliggör att konvertera en XL-fil till en PDF-fil - (En ny "skrivare" läggs till i XL)

Det finns inga möjligheter att, t ex genom programmering, kunna exportera till PDF-formatet.


F: Hur gör jag för att skifta data från kolumn till rad på enklast sätt?

S: Ett alternativ är att:

 1. Kopiera hela kolumn(erna)
 2. Markera den första cellen i den första raden som ska ta emot data.
 3. Välj kommandot Redigera| Klistra in special.
 4. I dialogrutan bockas alternativet "Transponera" för och därefter stäng
  dialogrutan.
Klart!

Ett annat alternativ är att använda sig av kalkylbladsfunktionen
TRANSPONERA.


F: Jag har en lista med e-postadresser. Hur ska jag göra för att få fram adressen efter @?

S: Följande formel ger det önskade resultatet:
=EXTEXT(A2;HITTA("@";A2)+1;LÄNGD(A2)-HITTA("@";A2))


F: Finns vattenstämpel, såsom i Ms Word, att tillgå även i XL?

S: Försök med följande steg:

 1. Välj kommandot Infoga | Bildobjekt
 2. Välj kommandot "Från fil" eller "ClipArt".
 3. Infoga bilden.
 4. Markera bilden i XL-bladet och välj kommandot Format | Bild.
 5. I dialogrutan väljer fliken "Bild"
 6. Under rubriken Bildkontroll väljer du från kombinationsrutan: Vattenstämpel.

F: Jag har ca 5000 st personnummer med formatet xxxx-xxxxxx i en kolumn. för att kunna läsa in dessa numren i ett annan program krävs formatet xxxxxxxxxx. Hur ska jag göra för att ta bort bindestrecket?

S: Försök med följande steg:

 1. Markera hela kolumnen genom att klicka på kolumnhuvudet.
 2. Välj kommandot Redigera | Ersätt...
 3. I fältet för "Sök efter: anges - (bindestreck) och fältet för "Ersätt med:" lämnas tomt!

F: Jag vill få reda på hur många celler ett område omfattar. Jag vill också få fram antal ifyllda celler för samma område.

S: Formeln:
=RADER(Område)*KOLUMNER(Område)
ger den första lösningen.

=ANTALV(Område)
löser det andra problemet.

Vill man erhålla antal tomma celler så kan man använda följande formel:
=ANTAL.TOMMA(Område).

För celler med numeriska värden kan man få fram antal ifyllda celler mha: =ANTAL(Område).

För celler med textvärden kan man erhålla antal ifyllda celler m h a matrisformeln:
{=SUMMA(OM(ÄRTEXT(Område);1))}

F: Jag vill kunna få fram en lista över områdesnamn som jag använder och vad dem refererar till i kalkylbladet. S: XL Har en inbyggd funktion för detta. Följande kommandon leder fram till det önskade
resultatet:

- Se till att ha plats för listan i kalkylbladet.
- Välj kommandot Infoga / Namn / Klistra in.
- Klicka på knappen "Klistra in lista" i dialogrutan.

Anmärkning: Listan avser enbart namn som är relaterade till det specifika kalkylbladet och till eventuella s k "Globala" namn.


F: Jag vill referera till andra kalkylblad i arbetsboken och där referensen byggs upp utifrån vilken rad formeln finns angiven på, t ex för rad 3 så ska referensen bli till "blad 3", dvs BLAD3!"A1! Kan detta lösas m. h a en formel?

S: Javisst, du kan använda följande formel:
=INDIREKT("Blad"&RAD()&"!A1")

Har du andra benämningar på bladen så kan du ersätta "Blad" i formeln med dem.


F: När jag aktiverar arbetsbladsskyddet är alla celler låsta. Hur gör jag för att få celler som ska ta emot data oskyddade?

S: I XL är cellskyddet initialt aktiverat. Först måste man ta bort cellskyddet och därefter aktivera arbetsbokskyddet o d.
- Markera önskade celler och välj därefter kommandot Format / Celler. Under fliken "Skydd" avbockas alternativet "låst".


F: Jag vill alltid referera till en och samma cell i ett annat kalkylblad även om jag tar bort rader eller kolumner i det bladet - hur gör jag?

S: Använd INDIREKT-funktionen, t ex för att referera till cellen B6 i blad 2 används följande uppställning:
=INDIREKT("Blad2!B6")

Notera " " inom parentesen.


F: Jag vill få reda på antal sidor som ska skrivas ut!

S: Definiera ett namn, t e x "Sidor". Namnet ska referera till
"=HÄMTA.DOKUMENT(50)".

Ange formeln "=Sidor" i en cell. För kontinuerlig uppdatering av sidantal kan man justera referensen till:
=HÄMTA.DOKUMENT(50)+NU()-NU().


F: Hur skriver man ut horisontella linjer i ett kalkylblad?

S: Först behöver man ta bort det inbyggda rutnätet i XL -  - Välj kommandot Arkiv / Utskriftsformat, fliken "Blad" i dialogrutan och ta bort bocken framför  alternativet "Stödlinjer".
 - Markera det område som ska ha horisontella linjer och välj därefter   kommandot Format / Celler och fliken "Kantlinjer" i dialogrutan. I dialogrutan väljs önskade alternativ.

Upp
Senast uppdaterad: 2005-10-05 © Dennis Wallentin