startsida < företaget < organis. < datorer < frågor
 
Text och format

 
  Frågor och svar
Allmänt
Tabeller
Kalkylering 1
Kalkylering 2
Text och format
Tid och datum
Tekniska problem
   
  Innehåll
expowera
Materialet publicerat med tillstånd från Dennis Wallentin.

F: Jag har importerat data från ett annat system och alla poster har några mellanslag framför värden. Hur kan jag ta bort dessa?

S: Enklast är att använda sig av den inbyggda ersätt-funktionen.

1. Markera cellområdet.
2. Välj kommandot Redigera | Ersätt...
3. I textrutan för "Sök efter" anges ett mellanslag.
4. I textrutan för "Ersätt med" anges ingenting.
5. Klicka på OK-knappen - Klart!


F: Har namn som är angivet med versaler, såsom ANDERS ANDERSSON. Hur ska jag göra för att få den första bokstaven kvar som versal men övrig text som gemener?

S: Hm, följande formel löser det!
=BYT.UT(INITIAL(BYT.UT(A1;"'";"ööö"));"ööö";"'")

Men ännu enklare är förstås:
=INITIAL(A1)


F: I några celler vill jag fylla ut cellinnehållet med "-", dvs anges A så ska resultatet bli A--------.

S: Jo, formatera de önskade cellerna med följande anpassade format: @*-


F: Hur gör att för att formatera värdet i en kombinerad text- och värdeuppgift?

S: Följande ger exempel på det:
="Resultat för perioden "&TEXT(D10;"#.###")&" Mkr"


F: Hur gör jag för att kunna ange text samt hämta ett värde från en annan cell i en och samma cell?

S: Följande ger dig vägledning:
="Antalet medlemmar uppgår till " & F7 & " st."


F: Jag har en lista över e-postadresser och vill erhålla domännamnet ur varje adress, dvs dennis@xldennis.com ----> xldennis.com.

S: Följande formel löser ditt problem:
=EXTEXT(A1;HITTA("@";A1)+1;LÄNGD(A1)-HITTA("@";A1))


F: Har textvärden i en kolumn som ser ut så här: 1234567A Nu vill jag formatera värdena så att de får följande format: 1-23-4567-A

S: Enklast är att använda sig av följande formel:
=VÄNSTER(A9;1)&"-"&EXTEXT(A9;2;2)&"-"&EXTEXT(A9;4;4)
&"-"&HÖGER(A9;1)


F: Är det möjligt att formatera celler med ett talformat som omvandlar:

1 till Ja
2 till Nej
0 till Vet ej

S: Jo, det går faktiskt (!) med hjälp av följande talformat:
[=1]"Ja";[=2]"Nej";"Vet ej"


F: Hur gör jag för att erhålla tecknet µ i en cell?

S: Enklast är att använda sig av funktionen TECKENKOD:
=TECKENKOD(181)


F: Jag har en uppställning med namn, där varje post består av förnamn efternamn. Nu behöver jag rumstera om listan så att jag har efternamnet i versaler först och därefter förnamnet, Anders Andersson -----> ANDERSSON Anders

S: Det kan lösas mha följande formel:
=VERSALER(HÖGER(A1;(LÄNGD(A1)-HITTA("";A1))))&""&
""&(VÄNSTER(A1;(LÄNGD(A1)-HITTA(" ";A1)-2)))

Vill vi ha förnamnet först och i versaler kan följande formel användas:
=VERSALER(VÄNSTER(A1;HITTA(" ";A1))) & HÖGER
(A1;LÄNGD(A1) - HITTA(" ";A1))


F: Jag vill sätta ihop tre värden till en textsträng:

Cell A1: XXRNAN
Cell A2: 000000009
Cell A3: 271099

Resultatet önskas bli: XXRNAN00009271099

S: Enklast är att lösa det mha av följande formel:
=A1 & TEXT(A2;"00000") & A3


F: För att skapa e-postadresser måste jag byta ut å ä ö i namnlistan - Hur gör jag det mha en formel?

S: Lämpligast sker det mha av funktion BYT.UT och för att ersätta samtliga tecken samtidigt måste funktionen nästlas:
=BYT.UT(BYT.UT(BYT.UT(G11;"ö";"o");"å";"a");"ä";"a")


F: Jag behöver extrahera sista ordet i varje rad i en tabell...

S: Följande matrisformel hämtar det sista ordet ur cell A1:
{=HÖGER(A1;PASSA("";EXTEXT(A1;LÄNGD(A1)-RAD
(INDIREKT("1:"&LÄNGD(A1)));1);0))}


F: I en lista vill jag t ex räkna antal "A"-poster men inte "a"-poster, dvs endast poster med ett versalt A!

S: Nedanstående matris-formel ger dig vägledning:
{=SUMMA(OM(C4:C13="A";1;0))}


F: I en leta-radformel vill jag kunna formatera postnumret som ett "riktigt" postnummer och alltid få versalt ortsnamn - Hur gör jag?

S: Följande sammansatta formel ger t ex 114 00 STOCKHOLM:
=TEXT(LETARAD($G$8;Kundlista;3;0);"000\ 00")) &
" "&VERSALER(LETARAD($G$8;Kundlista;4;0))

F: Jag har textvärden som ser ut som "ABC/DDD/123/" och vill räkna antal förekomster av "/" i varje cell.

S: Det kan lösas mha följande formel:
=LÄNGD(A1)-LÄNGD(BYT.UT(A1;"/";""))


F: Jag har textvärden som ser ut som "ABC" och vill ändra på dessa till följande uppställning "ACB".

S: Hm, formeln nedan ger dig vägledning:
=VÄNSTER(A1;1)&HÖGER(A1;1)&EXTEXT(A1;2;1)


F: Jag vill kunna räkna antal celler som matchar exakt ett textuttryck, såsom "X" men inte "x" eller "xx".

S: Följande matrisformel kan vara dig behjälplig:
{=SUMMA(N(EXAKT(A1:A1000;"X")))}


F: Från en datumangivelse vill jag få fram vilken veckodag det är. Jag behöver omvandla uttrycket till ett riktigt textvärde!

S: Hm, formeln =TEXT(A1;"dd") ger rätt värde men genererar inte det önskade textformatet. Följande formel är därför att föredra:
=VÄLJ(VECKODAG(A1;2);"Må";"Ti";"Ons";"To";"Fre";"Lö";"Sö")


F: Hur ska jag göra för att sammanfoga de 3 första tecken i det första ordet med de 3 första tecknen i det andra ordet i en cell?

S: Här får vi använda oss av en mindre komplex textformel:
=VÄNSTER(A1;3)&EXTEXT(A1;HITTA(" ";A1)+1;3)


F: Jag har en kolumn med URL:er (hyperlänkar) och vill kunna få fram själva namnet, t ex www.xldennis.com ----> xldennis.

S: Jo, det sker bäst med formel:
=EXTEXT(A1;HITTA(".";A1)+1;HITTA(".";A1;HITTA(".";A1)+1)-HITTA(".";A1)-1)


F: Jag behöver räkna antal tecken i ett flertal celler, vilka innehåller text.

S: Du kan använda dig av följande matrisformel:
{=SUMMA(LÄNGD(C1:C4))}


F: Kan man räkna antal ord i en lista som innehåller t ex bokstaven "D"?

S: Ja, det kan man göra mha följande formel:
=ANTAL.OM(A1:A5;"*D*")


F: Jag omvandlar datum till veckodagar. Ibland händer det att det förekommer tomma celler, vilka ger upphov till felmeddelanden.

S: En villkorssats löser det upplevda problemet enligt följande:
=OM(A1;TEXT(A1;"DDDD");"")


F: Jag vill kontrollera att det bara förekommer textvärden i en datamängd?

S: Här kan man använda sig av villkorsstyrd formatering. Följande formel kan anges: =ÄRTEXT(A1)
som kopieras nedåt i det önskade området.

Vill man försäkra sig om att det är bara textvärden som matas in måste man använda sig av Dataverifiering och då m h a formeln:
=ÄRTEXT(A1)


F: Jag har 12 nummer, 1-12, som jag plockar ifrån. Varje gång jag har plockat ett nummer från listan vill jag att den visar de återstående numrena.

S: Jo, det går att lösa men lösningen består av följande steg:
Steg 1 - Skriv in följande i cell B1: ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, I cell B2 anges följande formel:
=BYT.UT(B1;","&A2&",";",,")

När ett tal mellan 1 - 12 anges i cell A2 reduceras talen i cellen B2. För att utöka området behöver man bara kopiera formeln nedåt i kolumn B.


F: Jag vill kunna ta bort mellannamnet i följande uppställning: Förnamn Mellannamn Efternamn - hur gör jag?

S: Det kan lösas m h a följande formel:
=VÄNSTER(A1;HITTA(" ";A1)-1)&HÖGER(A1;LÄNGD(A1)
+1-(HITTA(" ";A1;HITTA("&bbsp; ";A1)+1)))


F: Jag vill kunna extrahera ut efternamnet i följande uppställning Förnamn Mellannamn Efternamn - hur gör jag?

S: Som vanligt (!) måste vi använda oss av en matrisformel:
{=HÖGER(A1;LÄNGD(A1)-HITTA(" ";A1;MAX(OM(ÄRTAL(HITTA(" ";RENSA
(A1);RAD($A$1:$A$50)));HITTA(" "; RENSA(A1); RAD ($A$1:$A$50))))))}

Eller mha följande formel:
{=HÖGER(A1;PASSA(" ";EXTEXT(A1;LÄNGD(A1) -RAD(INDIREKT ("1:"&LÄNGD (A1)));1);0))}

För att extrahera förnamn och mellannamn kan följande formel användas:
{=VÄNSTER(A1;LÄNGD(A1)-(PASSA(" ";EXTEXT(A1;LÄNGD(A1) -RAD(INDIREKT("1:"&LÄNGD(A1)));1);0)))}


F: Jag vill kunna extrahera numeriska värden i en textmassa. Värdet 45 ska kunna hämtas från ber45obcd.

S: Har man både text före och efter värdet så kan man lösa det med följande matrisformel:

{=EXTEXT(A1;PASSA(FALSKT;ÄRFEL(1*EXTEXT(A1;RAD
(INDIREKT("1:10"));1));0);10-SUMMA(1*ÄRFEL(1*EXTEXT
(A1;RAD(INDIREKT("1:10"));1))))*1}


F: Jag vill kunna räkna antal ord i celler!

S: Om man vill göra det för enstaka celler kan man lösa det mha:
=LÄNGD(RENSA(A1))-LÄNGD(BYT.UT(RENSA(A1);" ";""))+ÄRTEXT(A1).

Vill man räkna antal ord för ett cellområde går det att lösa mha:
=PRODUKTSUMMA(LÄNGD(RENSA(A1:A11))-LÄNGD
(BYT.UT(RENSA(A1:A11);" ";""))+ÄRTEXT(A1:A11))


F: Om en cell innehåller tecknet "-" vill jag att den flaggas som "SANT" annars "FALSKT".

S: Inklusive felhantering blir lösningen följande:
 =OM(ÄRFEL(HITTA("-";A1));FALSKT;SANT)


F: Jag vill kunna skriva in t ex 6/12 utan att XL formaterar om det till 1/2.

S: Skapa ett eget talformat: ?/12


F: Jag får en lista varje vecka med bl a textvärden, såsom 300 00 4257 32. Jag vill på ett enkelt sätt få "riktiga" värden, dvs 30000425732.

S: Använda följande textfunktion:
=BYT.UT(RENSA(C3);" ";"")

F: Jag har fullständiga namn, såsom Nilsson, Nils, i en kolumn. Nu vill jag få fram efternamnen i en separat kolumn - hur gör jag?

S: I kolumnen intill listan skapas följande formel:

=RENSA(VÄNSTER(A1;OM(ÄRFEL(HITTA(",";A1));LÄNGD
(A1);HITTA(",";A1;1)-1)))

Kopiera den nedåt i kolumnen.


F: Jag har fullständiga namn, såsom Nilsson, Nils, i en kolumn. Nu vill jag sortera listan på basis av förnamnen - hur gör jag?

S: I kolumnen intill listan skapas följande formel:
=OM(ÄRFEL(HITTA(",";A1));"";RENSA(HÖGER(A1;LÄNGD
(A1)- HITTA(",";A1))))

Kopiera den nedåt i kolumnen och markera såväl listan som kolumnen och välj därefter att sortera listan efter den nya kolumnen.


F: Jag använder mig av NU-funktionen men vill få datumet som 99-08-03.

S: M h a TEXT-funktionen kan det lösas:

=TEXT(NU();"ÅÅ-MM-DD")


F: Hur kan jag reducera tiden för formatering?

S: Det finns ett flertal lösningar på det:
- Använd Hämta Format-knappen på standardverktygsfältet.
- Markera samtliga områden som ska ha samma formatering och formatera allt samtidigt.

- Formatera det första området, gå till nästa och tryck nedF4-knappen eller CTRL + Y.
- Använd Autoformat (Format / Autoformat)
- Skapa egna formatmallar (Format / Formatmallar)
- Villkorsstyrd formatering!


F: Vid import vill jag separera datan från en cell till två celler, Avd A:450 ska bli Avd A: och 450 osv.

S: Använd kommandot Data/Text till kolumner! Man kan även lösa det mha formler:
För att få fram textvärdena:
=EXTEXT(A1;HITTA(":";A1;1)+1;(LÄNGD(A1)))

För att erhålla Avd mm:s
=VÄNSTER(A1;HITTA(":";A1;1)+1).


F: Hur ska jag göra för att all formatering ska vara kvar när jag kopierar en kolumn till ett nytt kalkylblad?

S: Det finns två "säkra" metoder för detta:

Metod 1
Markera hela kolumnen. Välj därefter ett kopieringskommando och klistra in kolumnen i det nya kalkylbladet.

Metod 2
Kopiera hela kalkylbladet genom att peka med musen på bladfliken samtidigt som du trycker ned CTRL-tangenten och dra bladet till en ny position.


F: Jag behöver ha 12 tecken av varje artikel i en lista, dvs varje artikelnamn ska vara 16 tecken inklusive "tomma"-tecken.

S: Anta att listan finns i A-kolumnen så kan du med följande formel erhålla antal önskade tecken per cell:
=A1&REP(" ";12-LÄNGD(A1))


F: Hur ska jag göra för att slå ihop tre kolumners innehåll med varandra och presentera resultatet på följande sätt: A1=1;B1=2;C1=3?

S: Det kan ske m h a sammanfogningsfunktionen (&) och TEXTNUM enligt följande:
="A1="&TEXTNUM(A1)&";B1="&TEXTNUM(B1)&";C1="&TEXTNUM(C1)&"."


F: Jag har en lista innehållande produkt-id mm. Jag vill få fram en ny lista innehållande enbart det första ordet för respektive produkt-id.

S: Det enklaste sättet är att använda följande formel:
=VÄNSTER(A12;HITTA(" ";A12;1)).


F: Jag får varje vecka en lista och för att kunna göra beräkningar måste jag ta bort en bokstav, t ex F7786 ska bli 7786. Antal tecken efter bokstaven varierar.

S: Här kan man använda sig av EXTEXT-funktionen:
=EXTEXT(A1;2;100).


F: Vid import av data får jag ej önskat format på personnummer, t ex 199908172435. Hur gör jag för att få fram 990817-2435?

S: Följande formel löser problemet:
=EXTEXT(A1;3;6)&"-"&HÖGER(A1;4)


F: Hur ska jag göra för att kontrollera att en textlängd är 5 eller 10 ord långt?

S: Använd OM-funktionen i kombination med ELLER-funktionen:
=OM(ELLER(LÄNGD(A1)=5;LÄNGD(A1)=10);"";"Fel")


F: Jag ska skriva in numeriska artikelnummer och vill att alla artikelnummer ska vara femsiffrigt, t ex 00235.

S: Skapa ett eget talformat där formatet anges som 00000!


F: Jag vill applicera funktionerna GEMENER och VERSALER på en hel kolumn - hur sker det bäst?

S: För att täcka en kolumn så kan man använda följande argument:
=VERSALER(A:A)

och för att täcka en rad blir det
=VERSALER(3:3).


F: Kan jag räkna antal förekomster av ett visst tecken i en cell?

S: Ja, det går att lösa. Anta att man vill räkna antal 0:or i cellen A1 då blir formeln följande:
=LÄNGD(A1)-LÄNGD(BYT.UT(A1;"0";"")).

Vill man räkna specialtecken sker det på följande sätt:
=LÄNGD(A1)-LÄNGD(BYT.UT(A1;TECKENKOD(64);""))

Vill man räkna ut antal förekomster av "SV" i en textsträng sker det på följande sätt:
=(LÄNGD(A1)-LÄNGD(BYT.UT(VERSALER(A1);"SV";"")))/LÄNGD("SV")


F: Jag vill sammanfoga data men med ett blanksteg mellan för- och efternamn?

S: Anta att du har värdena XL (A1) och Dennis (B1). Lösningen blir då
=A1&" "&B

dvs man sammanfogar också ett blanksteg!


F: Jag vill sätta ihop värden i två celler med varandra - kan man göra det?

S: Använd SAMMANFOGA-funktionen, t ex:
=SAMMANFOGA(A1&" / ";A2) ger t ex resultatet "April / Maj"


F: Hur skriva in flera rader text i en cell?

S: Skriv in den första radens text - ALT+ENTER - nästa rad.


F: Hur separera efternamn från förnamn, dvs dela upp namn i två kolumner?

S: Alternativ 1:

Markera hela kolumnen och välj kommandot "Data / Text till kolumner". I "Steg 2" markeras alternativet "Blanksteg" och därefter slutförs operationen - Voila!

Alternativ 2:

Använd följande formler i två separata kolumner:
=VÄNSTER(A1;HITTA(",";A1)-1)
och
=EXTEXT(A1;HITTA(",";A1)+2;99)

Upp
Senast uppdaterad: 2005-10-05 © Dennis Wallentin