startsida < företaget < organisera < datorer < tips
 
Makrofunktioner

 
  Tips & Trix
Kalkylering
Tabeller
Diagram
Text
Utskrifter
Diverse
Kontroller
Makrofunktioner
Snabbtips
Tema
   
  Innehåll
expowera

 

Materialet publicerat med tillstånd från Dennis Wallentin.

Dessa funktioner är relativt okända för de flesta XL-användarna. De återfinns i det gamla makrospråket (föregångaren till VBA) och finns dokumenterad t o m version 4.0

Det intressanta med dessa funktioner är att vi fortfarande kan använda oss av dessa och det helt utan programmering.

Man kan också använda några av funktionerna vid t ex villkorsstyrd formatering eller dataverifiering.

Funktionerna kan inte nås direkt utan vi måste först definiera namn och referera till funktionerna via dessa namn.

För de som inte har tillgång till version 4 handbok "Funktioner" har Microsoft en engelsk dokumentation.

En liten varning: Vid kopiering av formler (som anropar dessa funktioner) till ett annat kalkylblad eller arbetsbok kan leda till att XL kraschar.

FILER
Ger information om vilka filer som återfinns i en angiven mapp eller i den aktiva arbetsbokens mapp. Filerna presenteras i osorterad ordning.

Bilden nedan demonstrerar denna funktion.

Här används namnet "Filer" som refererar till funktionen:

 • =FILER()

I kalkylbladet anges följande formel:

 • =INDEX(Filnamn;RAD())

RAD-funktionen används här för att generera hela fillistan.

HÄMTA.ARBETSBOK
Ger information om en arbetsbok

Bilden nedan visar den information som kan erhållas mha av denna funktion.

Här använd namnet "Arbetsbok" som refererar till funktionen:

 • =HÄMTA.ARBETSBOK(RAD())

RAD-funktionen eller ett konstantvärde (1,3 eller 4) måste anges direkt i funktionen.

Formeln i cellerna utgörs av:

 • =Arbetsbok

HÄMTA.ARBETSYTA
Denna funktion returnerar information om arbetsytan och tar emot ett argument (typ) i form av ett tal.

Bilden nedan visar den information som är intressant att få fram mha av makrofunktionen.

Här används namnet "Arbetsyta" som refererar till makrofunktionen:

 • =HÄMTA.ARBETSYTA(RAD())

RAD-funktionen används här för att snabbt få fram de olika typutfallen. I kalkylbladet anges följande formel:

 • =Arbetsyta

HÄMTA.CELL
Ger information om cellers formatering, placering och innehåll.

Bilden nedan visar den information som är intressant att få fram mha av makrofunktionen.

Här används namnet "Cell" som refererar till makrofunktionen:

 • =HÄMTA.CELL(RAD())

RAD-funktionen används här för att snabbt få fram de olika typutfallen. I kalkylbladet anges följande formel:

 • =Cell

Manuell sidbrytning kan anta följande värden:

 • 0 = Ingen sidbrytning
   
 • 1 = Rad
   
 • 2 = Kolumn
   
 • 3 = Båda kolumn och rad

HÄMTA.DOKUMENT
Ger information om ett arbetsblad där ett tal representerar vilken arbetsblads- information vi vill ha.

Tabellen nedan visar den information som är intressant att få fram mha av funktionen.

Här används namnet "Dokument" som refererar till makrofunktionen:

 • =HÄMTA.DOKUMENT(RAD())

RAD-funktionen används här för att snabbt få fram de olika typutfallen. I kalkylbladet anges följande formel:

 • =Dokument

Följande värden kan bladtyp anta:

 • 1 = Kalkylblad
   
 • 2 = Diagramblad
   
 • 3 = Makroblad (version 4.0)

Följande värden kan tal för beräkningssätt anta:

 • 1 = Automatisk beräkning
   
 • 2 = Automatisk utan tabeller
   
 • 3 = Manuellt

De tre sistnämnda talen för funktionen enligt tabellen ovan, 50, 54 och 55, kan vara väldigt nyttiga.

LÄNKAR
Ger information om namnen på alla kalkylblad som externreferenser i det angivna kalkylbladet refererar till.

Bilden nedan visar exempel på information för två externa länkar.

Här används namnet "Länkar" som refererar till makrofunktionen:

 • =LÄNKAR()

Formeln i cellerna C1 och C2 är följande:

 • =INDEX(Länkar;RAD())

Funktionen är väldigt bra att använda sig av när man dokumenterar arbetsböcker.

NAMN
Ger en förteckning över definierade namn i bokstavsordning för den aktiva eller angivna arbetsboken.

Uppställningen nedan visar exempel på denna funktion för en aktiv arbetsbok.

Här används namnet "Namnlista" som refererar till makrofunktionen:

 • =NAMN()

Formeln i cellerna enligt bilden ovan:

 • =INDEX(Namnlista;RAD())

För att hämta in skilda namn finns följande värden att tillgå:

 • 1 eller utelämnat = Normala namn
   
 • 2 = Gömda namn
   
 • 3 = Alla namn

Vill man visa samtliga namn så anges det på följande sätt:

 • =NAMN(;3)

Funktionen är väldigt bra att använda sig av när man dokumenterar arbetsböcker.

Upp
Senast uppdaterad: 2005-10-05 © Dennis Wallentin