startsida < företaget < organisera < datorer < tips
 
Utskrifter

 
  Tips & Trix
Kalkylering
Tabeller
Diagram
Text
Utskrifter
Diverse
Kontroller
Makrofunktioner
Snabbtips
Tema
   
  Innehåll
expowera

 

 

Materialet publicerat med tillstånd från Dennis Wallentin.

Infoga arbetsboknamn & sökväg vid utskrift
Istället för att manuellt infoga arbetsboknamn och dess sökväg kan detta automatiseras. Funktionen ger också namnet på det kalkylblad som innehåller funktionen.

 • Ange i en cell följande funktion: = CELL("filnamn")

Om informationen ska förekomma på varje sida av kalkylbladet vid utskrift kan man skapa "eget" sidhuvud (Tyvärr går det inte att skapa egen sidfot):

 • Placera funktionen i t ex cellen A1
   
 • Välj kommandot Arkiv / Utskriftsformat
   
 • Välj fliken "Blad" i dialogrutan
   
 • Aktivera textrutan för "Rader Överst" genom att klicka på den och därefter klicka på radhuvud 1 i kalkylbladet. I rutan ska det nu stå "$1:$1".

Om man bara vill ange arbetsboknamn och sökväg blir formeln mer komplicerad:

 • Ange i t ex cell A1 följande formel:
  =VÄNSTER(CELL("filnamn";A1);HITTA("]";CELL("filnamn";A1)))

Denna formel förutsätter att du ha sparat arbetsboken annars returneras felmeddelandet #SAKNAS!

Vill man ta bort klamrarna i ovanstående formel och därmed få en igenkänd sökväg och arbetsboknamn:

 • =BYT.UT(BYT.UT(VÄNSTER(CELL("filnamn";A1);HITTA("]";
  CELL("filnamn";A1)));"[";"");"]";"")

Vill man enbart erhålla kalkylbladets namn så kan följande formel användas:

 • =EXTEXT(CELL("filnamn");HITTA("]";CELL("filnamn";A1))+1;
  LÄNGD(CELL("filnamn";A1))-HITTA("]";CELL("filnamn";A1)))

För att erhålla enbart arbetsbokens namn så kan följande formel användas:

 • =EXTEXT(CELL("filnamn";A1);HITTA("[";CELL("filnamn";A1))+1;
  HITTA("]";CELL("filnamn";A1))-HITTA("[";CELL("filnamn";A1))-1)

Vill man visa vilken mapp en eller flera filer ligger i kan det naturligtvis också lösas:

 • =INFO("katalog")

Antal sidor vid utskrift?
Ett enkelt sätt att få reda på hur många sidor som ska skrivas är mha av HÄMTA.DOKUMENT-funktionen:

Steg 1 - Skapa namn

 • Välj kommandot Infoga / Namn
   
 • I textrutan för "Definiera Namn" i dialogrutan anges det önskade namnet.
   
 • I textrutan för "Refererar till" anges =HÄMTA.DOKUMENT(50).


Steg 2 - Använda namn

 • I en cell skrivs namnet in, t ex =Sidor

För att funktionen ska uppdatera kontinuerligt antal sidor får man lägga till NU() enligt följande:

 • =HÄMTA.DOKUMENT(50)+NU()-NU()

Infoga bilder i eget sidhuvud vid utskrift
För att infoga en bild måste det ske i två steg och m h a kalkylblad.

Steg 1

 • Välj ut önskad bild och kopiera in den i första raden i kalkylbladet - Välj kommandot Infoga / Bildobjekt / T ex Från fil.
   
 • Justera radhöjden för första raden så att den matchar bildens höjd.

Steg 2

 • Välj kommandot Arkiv / Utskriftsformat
   
 • Välj fliken "Blad" i dialogrutan
   
 • Aktivera textrutan för "Rader Överst" genom att klicka på den och därefter klicka på radhuvud 1 i kalkylbladet. I rutan ska det nu stå "$1:$1".

Detta kan också ske för egen sidfot men kräver mer arbete än för sidhuvudet.

Ett alternativ till ovanstående är att hämta hem ett s k typsnittsverktyg och m h a verktyget skapa ett nytt typsnitt - logotypen - och använda typsnittet i sidhuvud eller i sidfot!

Ett liten varning är dock på sin plats: Om du planerar att ge arbetsboken till någon annan så måste du se till att typsnittet följer med annars blir det inte vad du har tänkt dig!

Kopiera utskriftsformat
XL tillhandhåller inte en direkt lösning för att kopiera utskriftsformat från ett kalkylblad till ett annat. Följande tillvägagångssätt ger dock denna möjlighet:

 • Aktivera det kalkylblad vars utskriftsformat du vill kopiera.
   
 • Välj kommandot Arkiv / Utskriftsformat och klicka på OK-knappen.
   
 • Aktivera det kalkylblad som ska formateras.
   
 • Välj kommandot Redigera / Upprepa Utskriftsformat - Klart!

Utskrift av flera områden
Ibland vill man kunna skriva ut ett flertal mindre områden av kalkyler men på ett och samma A4-papper. Man kan göra en s k diskontinuerlig markering och sedan begära utskrift. Vad händer? Jo, XL skriver snällt ut alla önskade områden men inte på samma A4-papper!

Här presenteras en lösning på problemet:

 • Markera det första området och utför ett kopiera - kommando.
   
 • Aktivera ett nytt blad och håll ned SKIFT-tangenten när du väljer Redigera / Klistra in bildlänk - klart!

Alla önskade utskriftsområden placeras följaktligen på ett och samma utskriftsblad. Styrkan ligger i att bilderna är länkade till källorna, dvs när källdata uppdateras sker det en automatisk uppdatering av bilderna.

Upp
Senast uppdaterad: 2005-10-05 © Dennis Wallentin