startsida < starta företag < mitt företag
 
10. Tillstånd, försäljningskrav - introduktion

 
  Avsnitt 10
Introduktion
Arbetsuppgifter
Kunskapstest
   
  Mitt företag
Innehållsförteckning
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Avsnitt 9
Avsnitt 10
Avsnitt 11
Avsnitt 12
Avsnitt 13
Avsnitt 14
   
  Innehåll
expowera

 

 

 

Inom vissa branscher är det inte så enkelt att bara starta upp. För en del verksamheter krävs tillstånd av olika berörda myndigheter. 

För ett stort antal produkter gäller att de måste vara försedda med CE- märkning för att få marknadsföras och säljas inom EU eller EES-området (EES = Norge, Island och Lichtenstein).
 

Tillstånd

Verksamheter som livsmedelshantering, miljöfarlig verksamhet, yrkesmässig trafik och bevakning är exempel på där det krävs tillstånd. Alla lokaler där verksamhet bedrivs måste vara godkända för sitt ändamål. Om företaget ska sätta upp en skylt, t.ex. företagsnamnet, krävs också tillstånd.

Något som många inte tänker på är att om företaget ska använda musik i sin verksamhet krävs att man söker tillstånd och skaffar licenser från SAMI och STIM.
 

CE-märkning

Även om du inte planerar att sälja din produkt utanför Sverige måste den vara CE-märkt om den tillhör de produktgrupper som innefattas av märknings- tvånget.

Det är tillverkaren som är ansvarig för att en produkt som skall säljas inom EU eller EES är CE-märkt om tillverkaren finns inom dessa områden. Om produk- ten tillverkas utanför EU/EES, är det importören som övertar märkningsan- svaret.

Kraven för att få applicera CE-märket på produkten varierar mellan olika produktgrupper. Det gemensamma är att tillverkaren eller importören är skyldig att kunna visa att produkten uppfyller de krav som ställs, det vill säga att det skall finnas en undertecknad försäkran om överensstämmelse. I vissa fall krävs att delar av eller vissa funktioner hos produkten kontrolleras av ett "anmält organ" (Notified Body) för att få ett godkännande. Detta gäller till exempel fritidsbåtar, maskiner med rörliga delar, produkter med elektromagnetisk strålning, tekniska produkter inom medicin, tryckkärl med flera.

 

Sök på expowera:
Anpassad sökning

 
 

Upp
  © expowera