Barn, eller minderåriga, har inte så kallad rättshandlingsförmåga. Men från 16 års ålder har du en begränsad rättshandlingsförmåga, och när du fyller 18 år blir du myndig och får därmed full rättshandlingsförmåga. Det innebär att du då kan ingå avtal och att du själv bestämmer över dina tillgångar.

Alla vuxna har normalt rättshandlingsförmåga om de inte har förvaltare eller har försatts i konkurs. Vid 18 års ålder blir du myndig och får då full rättshandlingsförmåga. Du kan ge någon annan fullmakt att företräda dig. För den som behöver hjälp under en längre period kan tingsrätten utse en god man eller en förvaltare.
 

Fullmakt

Har du själv inte möjlighet att sköta dina bankaffärer kan du ge någon annan fullmakt att företräda dig tillfälligt.

Bankerna har ofta egna fullmaktsblanketter som du kan använda. Kontakta alltså banken och beställ en blankett. Ofta kräver bankerna att fullmakten ska bevittnas. Tänk noga igenom vad du vill att fullmakten ska omfatta och hur du formulerar dig i fullmakten. En fullmakt kan vara tidsbestämd, det vill säga du kan ange i fullmakten under vilken tidsperiod du vill att den ska gälla.

Du kan alltid återkalla en fullmakt. Eftersom fullmakten finns hos banken, så kontaktar du banken och meddelar att fullmakten ska återkallas. Det kan vara bra att du gör det skriftligt och att du behåller en kopia av brevet. Banken makulerar därefter fullmakten, vilket innebär att fullmakten då inte längre går att använda.
 

God man

Den som lider av exempelvis sjukdom eller psykisk störning och därför behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man. En god man måste kunna styrka sin behörighet antingen genom att visa ett registerutdrag utfärdat av överförmyndaren eller genom ett förordnande av tingsrätt.
 

Förvaltare

Är det inte tillräckligt att en person har en god man som biträder honom/henne kan tingsrätten istället utse en förvaltare. Förvaltarens uppgifter är i huvudsak samma som den gode mannens. Skillnaden är att den som fått en förvaltare förordnad för sig saknar egen rättslig handlingsförmåga avseende de angelägenheter som omfattas av förordnandet. Den som helt saknar rättshandlingsförmåga kan alltså inte själv ingå bindande avtal eller utföra andra rättshandlingar.
 

Källa: Konsumenternas.se , November 2018