Ett verksamt företag ingår i stort sett dagligen avtal med andra parter, vilka både kan vara privatpersoner eller andra företag. Avtal kan vara både muntliga och skriftliga. Ett muntligt träffat avtal är lika giltigt som ett skriftligt. Vid en eventuell tvist är det dock mycket svårt att bevisa vad som sagts muntligen, gör därför till vana att alltid träffa skriftliga avtal.

Avtalslagen innehåller de grundläggande lagregler som gäller då ett avtal kommer till och hur det blir giltigt. Avtalslagen är dock till stor del dispositiv, vilket innebär att den bara gäller om parterna inte avtalat något annat. 
 

Många typer av affärsavtal

Köpeavtalet
Är det vanligaste avtalet. Används vid köp av varor och tjänster.

Konsultavtal
Ett avtal som reglerar förhållandet mellan uppdragsgivaren och konsulten.

Entreprenadavtal
Avtal mellan den som utför en entreprenad och uppdragsgivaren. Finns även underentreprenörsavtal.

Återförsäljaravtal
Ett avtal mellan t ex en detaljist (butik) och en tillverkare eller importör.

Kommissionsavtal
Återförsäljaren d.v.s. kommissionären säljer produkter åt en uppdragsgivare. De varor och produkter som återförsäljaren har i lager äger uppdragsgivaren. Vanligt i mindre servicebutiker där t.ex. CD-skivor och videofilmer säljs genom att ett kommissionsavtal har träffats med en distributör.

Agentavtal
Ett avtal där agenten, t.ex. säljer en tillverkares produkter till butiker,  i eget namn och där han bara förmedlar order - inte de fysiska varorna eller produkterna.

Franchisingavtal
Ett avtal med stark koppling mellan franchisegivaren och franchisetagaren. Många kedjor drivs på detta sätt. Franchisetagaren får tillgång till ett färdigt koncept och i många fall sker en gemensam marknadsföring. Avtalet är många gånger väldigt detaljerat för att varumärket och konceptet ska skyddas.

Transportavtal
Ett avtal mellan den som köper en transport och ett företag som utför eller ombesörjer transporten. Avtalet reglerar även när "risken" för varan övergår från en part till en annan.

Standardavtal 
Ett standardavtal är ett avtal som utformats för att kunna användas oförändrat i ett stort antal likartade avtalssituationer  och se i princip ser likadant ut för alla som ingår det. Dessa avtal utformas ofta av branschorganisationer eller andra organisationer som företräder den ena partens intressen. 

Läs mer om:
Avtal