Det är viktigt att hotet om näringsförbud inte minskar företagens incitament att utnyttja systemet med eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Därför är lagen om näringsförbud (3 § tredje stycket) mer generös än konkurrenslagens regler om eftergift och nedsättning.

Näringsförbud kan inte bli aktuellt för den person som självmant eller inom ramen för den bedrivna näringsverksamheten lämnar viktig information om överträdelsen till Konkurrensverket och på så sätt medverkar till att i väsentlig mån underlätta Konkurrensverket utredning. Det finns alltså en möjlighet att få näringsförbudseftergift. En person ska inte få näringsförbud i de fall företaget får eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften.

Läs mer om:
Konkursförfarandet

Källa
Konkurrensverket, dec 2013