I Arbetsmiljölagen kapitel 6 står att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet. En person som får ett uppdrag som skyddsombud ska anmälas för registrering hos Arbetsmiljöverket.

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret när det gäller arbetsmiljön. Men i Arbetsmiljölagen finns ett uttalat krav att ett samarbete ska ske mellan arbetsgivare och arbetstagare. För att detta samarbete ska fungera på ett bra och smidigt sätt utses skyddsombud. På arbetsplatser med minst fem anställda ska det finnas skyddsombud.

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns inte en sådan facklig organisation är det arbetstagarna själva som utser skyddsombud. Ett nytt skyddsombud ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Ersättare, så kallad suppleant, som är utsedd behöver dock inte anmälas. Om ett skyddsombud avgår innan de tre åren gått ska också detta anmälas till Arbetsmiljöverket. Blankett för anmälan finns att hämta på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Krav på skyddsombud finns enligt följande:

 • skyddsombud om minst fem arbetstagare sysselsätts regelbundet
   
 • huvudskyddsombud om flera skyddsombud finns
   
 • skyddskommitté om minst femtio arbetstagare finns
   
 • regionalt skyddsombud om skyddskommitté inte finns
   

Skyddsombudets ansvar och befogenheter

Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Skyddsombudet ska inom sitt skyddsområde

 • vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall 
   
 • över att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2 a §
   
 • Skyddsombud på fartyg skall vidare vaka över att fartyget har den bemanning som det skall ha enligt beslut eller föreskrifter. 
   
 • delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation 
   
 • vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall
   
 • delta vid upprättande av handlingsplaner enligt 3 kap. 2 a §
   

Skyddsombudet har enligt lagen bl.a. rätt

 • att ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön
 • att få utbildning
 • att få delta vid planering av nya och ändrade lokaler

Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning.

Arbetsgivaren ska underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom ombudets område.

Ett skyddsombud har rätt att kräva åtgärder för att en arbetsmiljö ska bli tillfredsställande. Detta görs till arbetsgivaren. Om inte denne hörsammar begäran och åtgärdar problemet går det att vända sig till Arbetsmiljöverket.

Skyddsombud kan vid omedelbar eller allvarliga fara för arbetstagares livbestämma att arbetet ska avbrytas.

Läs mer om:
Arbetsmiljö
Arbetsmiljölagen - ändamål och tillämpningsområde