Om skadestånd

Har någon uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat dig en skada har du rätt till skadestånd. Tanken med skadestånd är att du ska hamna i samma ekonomiska situation, som om skadan inte hade inträffat.

I skadeståndslagen finns regler för hur skadeståndet ska beräknas. Det finns även skadeståndsregler i vissa speciallagar, till exempel trafikskadelagen, och då gäller dessa regler istället för skadeståndslagens.

Det är den som begär skadestånd som har bevisbördan för att någon annan, uppsåtligen eller av vårdslöshet, har orsakat skadan.

Har den som orsakat skadan en ansvarsförsäkring kan det bli hans/hennes försäkringsbolag som utreder om du har rätt till, och betalar ut, skadestånds-ersättning.

Vad du kan kräva direkt efter skadan

 • kostnader för saker och kläder som förstörts i samband med skadetillfället,
 • sjukvård,
 • läkemedel,
 • resekostnader i samband med sjukvård,
 • utgifter för särskild hjälp i hemmet eller i trädgården,
 • medicinska hjälpmedel,
 • specialsydda kläder.

Du ska styrka kostnaderna med kvitto om det går. Ersättningen är skattefri.

Vad du kan kräva på längre sikt

 • ersättning för sveda och värk,
 • inkomstförlust,
 • merkostnader,
 • ersättning för lyte och men, eller som det också kallas ersättning för bestående skada (invaliditetsersättning),
 • framtida olägenheter.

Det kan ta olika lång tid innan dessa ersättningar kan fastställas – ibland många år. Drar det ut på tiden har du ofta rätt att få ett förskott utbetalat innan den slutliga ersättningen kan bestämmas. Detta förutsätter att du och försäkringsbolaget inte är oense i sambandsfrågan, d v s om din skada beror på den aktuella olyckan eller något annat.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012