Som företagare gäller det att känna till en stor mängd lagar. Flera av lagarna har kommit till för att skydda konsumenter och är huvudsakligen tvingande, det vill säga att du som företagare minst måste uppfylla det som lagen kräver. 

Andra viktiga områden som har stor juridisk betydelse är:
Avtal, Patent och Upphovsrätt.
 

Viktiga lagar

Marknadsföringslagen och konkurrenslagen är exempel på lagar som reglerar hur företaget får bete sig på marknaden. Köplagen med flera lagar reglerar förhållandet mellan köpare och säljare i samband med ett köp.

Marknadsföringslagen
Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Konsumentköplagen
Denna lag innehåller regler om köp mellan konsumenter och företag. I lagen finns t.ex. regler om vad en konsument skall göra då det är fel på en vara, om det blivit en leveransförsening, vilken rätt det finns till att avbeställa varan.

Köplagen
Denna lag innehåller regler för vad som gäller då man köper så kallad lös egendom (lösöre) t.ex. kläder, möbler, bil, dagligvaror. I lagen behandlas bland annat när en vara övergår från säljaren till köparen. När det gäller försäljning av en tjänst (där tjänsten utgör den större delen utav köpet) så gäller inte köplagen utan endast avtalslagen.  

Andra viktiga lagar som en företagare bör känna till är:
Prisinformationslagen, Produktsäkerhetslagen, Produktansvarslagen, Konsumenttjänstlagen, Konsumentkreditlagen och Konkurrenslagen.
 

Avtal

Ett verksamt företag ingår i stort sett dagligen avtal med andra parter, vilket både kan vara privatpersoner eller andra företag. Avtal kan vara både muntliga och skriftliga. Ett muntligt träffat avtal är lika giltigt som ett skriftligt. Vid en eventuell tvist är det dock mycket svårt att bevisa vad som sagts muntligen, gör därför till vana att alltid träffa skriftliga avtal.

Avtalslagen innehåller de grundläggande lagregler som gäller då ett avtal kommer till och hur det blir giltigt. Avtalslagen är dock till stor del dispositiv, vilket innebär att den bara gäller om parterna inte avtalat något annat. 

Ej bindande avtal
Reklamutskick, annonser, kataloger och liknande material är inte att betrakta som ett anbud. De olika villkoren anses bestämmas först då kunden och säljaren träffas i t.ex. en butik och där kommer överens. Ett av villkoren kan till exempel vara priset.
 

Vidare till: 11. Arbetsuppgifter och 11. Kunskapstest
 

Mitt företag - vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter