Naturligtvis har du drömmar om vad företagandet ska leda till, en god inkomst, kanske till och med att du bli rik, att få syssla med något du tycker är väldigt roligt. För att nå dit måste du ha visioner och ställa upp mål samt välja strategier som på bästa sätt leder fram till målet/målen.
 

Mål och visioner

Att ha visioner och sätta upp mål är mycket viktigt. Det är dina visioner och både de långsiktiga och kortsiktiga målen som beskriver i vilken riktning du tänker styra företaget.
 

Strategier

När du fattar strategiska beslut ska de vara långsiktiga och gälla för flera år. Vi kan säga att det handlar om ditt långsiktiga agerande på marknaden. 

  • Vilken prispolitik ska företaget föra? 
  • Hur ska produktsortimentet vara utformat? 
  • Vilka tjänster ska erbjudas? 
  • Ska företaget sälja direkt till kund eller via någon mellanhand? 
  • Den reklam du gör, hur ska den uppfattas och påverka?

Strategierna visar på företagets viljeinriktning. Därför bör man undvika att på något sätt kvantifiera eller målformulera dessa.
 

Företagets styrka/svaghet

När du går igenom det egna företagets förutsättningar för att lyckas på marknaden är det viktigt att du är ärlig och objektiv. Det gäller att analysera företagets starka och svaga sidor samt se de möjligheter och hot som finns.

Naturligtvis gäller det att i framtiden förstärka och befästa de starka sidorna, utveckla de svaga sidorna till att bli starkare, utnyttja de möjligheter som finns samt undvika/avvärja hot. 
 

Vidare till: 5. Arbetsuppgifter och 5. Kunskapstest

 

Mitt företag - vägledning
1. Din idé, affärsplanen
2. Du som företagare, din bakgrund, delägarskap
3. Din produkt/tjänst. Hur omvärlden påverkar
4. Marknaden, kunder och konkurrenter
5. Mål, strategier, företagets styrka/svaghet
6. Budgetering och finansiering
7. Kalkylering och prissättning
8. Marknadsföring och försäljning
9. Bygga nätverk
10. Tillstånd, försäljningskrav
11. Lagar och regler
12. Företagsformer, registrering
13. F-skatt, skatter
14. Skyddsnät, handlingsplan, kontakter