Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. Föreningen bildas av minst tre personer eller företag (juridiska personer).

Bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar är särskilda former av ekonomiska föreningar.
 

Ansvar och risk

Varje medlem ska betala en insats till föreningen och eventuellt en årlig medlemsavgift. I stadgarna ska det stå hur mycket medlemmarna ska betala. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna insatsen.
 

Krav på ekonomisk förening

En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomi. Föreningen ska driva en ekonomisk verksamhet. Föreningen ska ha en styrelse med minst tre personer som företräder medlemmarna. Föreningen ska ha en revisor som är kunnig för sitt uppdrag. Styrelsen och revisorn väljs av föreningsstämman. Ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga och måste upprätta årsredovisningar även om ingen eller liten verksamhet bedrivs i föreningen. Dessa är offentliga och stora föreningar ska självmant skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Om du vill avveckla en ekonomisk förening kan det ske genom en likvidation, sammanslagning (fusion) eller konkurs.
 

Krav på medlemmarna

Medlemmarna kan delta i den ekonomiska verksamheten

  • som konsumenter, andra förbrukare eller som leverantörer
  • med egen arbetsinsats
  • genom att utnyttja föreningens tjänster eller på annat liknande sätt delta i verksamheten.

Eftersom medlemmarna själva ska delta, kan inte en ekonomisk förening ha som ändamål att göra rena kapitalplaceringar åt sina medlemmar.
 

Fördelar med ekonomisk förening

  • En medlem har ekonomisk nytta av verksamheten, exempelvis som producent, konsument eller anställd.
  • En ekonomisk förening är öppen för alla och kan i princip inte vägra någon som uppfyller villkoren i stadgarna medlemskap.
  • Varje medlem har i regel en röst. Man brukar säga att föreningar bygger på demokrati och ansvarstagande.
  • En ekonomisk förening får ha brutet räkenskapsår, med de fördelar detta kan medföra.
     

När blir den ekonomiska föreningen till?

Efter det att den ekonomiska föreningen bildats ska du registrera den hos Bolagsverket. Då blir föreningen en juridisk person. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Den ekonomiska föreningen får ett organisationsnummer vid registreringen. Organisationsnumret ska stå på företagets webbplats, brev och fakturor.
 

Läs mer om:
Företagsformer
 

Källa:
Bolagsverket