En förordning är en bestämmelse från regeringen. De kallades innan den nuvarande regeringsformen (1974 års regeringsform) trädde i kraft för Kunglig förordning och utfärdades då av Kungl. Maj:t.

Förordningar är regeringens medel att med stöd av medgivanden i gällande lag (det vill säga med stöd av riksdagens bemyndigande i lag) meddela kompletterande föreskrifter. Det sker enligt regeringsformens 8 kapitel 7-12 §§. Utan särskilt stöd i lag kan regeringen enligt samma kapitel (8 kap. 13 §) utfärda bestämmelser om

  1. verkställighet av lag, och
  2. om sådant som enligt grundlag inte skall meddelas genom lag (det vill säga inte tillhör riksdagens område).

Förordningar har kraft av riksdagens lagar, men är underordnade dessa. De publiceras på samma sätt som lagarna i Svensk författningssamling.

Förordning inom europeisk unionsrätt har en annan betydelse än förordningar utfärdade av den svenska regeringen, se Europeiska unionens förordningar.
 

Läs mer om:
Föreskrift
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.